Co to jest epitet?, Co to jest porównanie?, Czym charakteryzuje się porównanie homeryckie?, Czym jest metafora?, Animizjacja to..., Personifikacj to..., Czym jest onomatopeja?, Czym jest inwokacja?, Co to jest apostrofa?, Co może mieć na celu zastosowanie pytań retorycznych?, Czym różnią się anafora i epifora?, Czym jest neologizm?, Co to archaizm?, Wymień rodzaje neologizmów., Co to jest eyfemizm?, Podaj 3 funkcje, jakie mogą pełnić eufemizmy., Czym różni się alegoria od symbolu?, Podaj 5 wyznaczników liryki., Wymień 7 gatunków literackich należących do liryki., Podaj 5 wyznaczników dramatu., Podaj 5 wyznaczników epiki., Wymień 3 gatunki epickie., Scharakteryzuj narrację trzecioosobową., Jakie ograniczenia ma narrator pierwszoosobowy?, Czym jest ballada?, Sonet to..., Podaj 3 cechy satyry., Czym charakteryzuje się dramat romantyczny (3 cechy)?, Nowela to..., Wymień 5 cech epopei., Czym jest bajka?, Czym charakteryzuje się przypowieść?, Co to jest fraszka?, Czym jest pieśń?, Tren to..., Czym jest hymn?, Kto jest podmiotem lirycznym we fraszce "Na lipę"?, Czego dotyczy fraszka "Na nabożną"?, Na jakim środku stylistycznym oparty jest "Tren V"?, Czego dotyczy "Tren VII"?, Jakie przesłanie płynie z "Pieśni o dobrej sławie"?, Jakie wady piętnowane są w "Żonie modnej"?, Kto jest bohaterem "Śmierci Pułkownika"?, Jak funkcjonuje w "Reducie Ordona" symbolika kolorów?, Jak zostaje scharakteryzowany car w "Reducie Ordona"?, Jakie rodzaje komizmu zauważasz w "Zemście"?, Scharakteryzuj krótko wątek miłosny w "Zemście"., Omów krótko motyw władzy w "Balladynie"., Jak świat fantastyczny wpływa na losy bohaterów "Balladyny"?, Wymień 3 dramaty znane Ci z romantyzmu..

Theme

Options

Leaderboard

Random wheel is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?