1) Trong Python, câu lệnh nào sau đây dùng để mở tệp đọc dữ liệu ? a) <tên biến tệp> = open(<tên tệp>, ["w"], [encoding = "'utf-8"]) b) <tên tệp> = open(<tên biến tệp>, ["r"], [encoding = "'utf-8"]) c) <tên tệp> = open(<tên biến tệp>, ["w"], [encoding = "'utf-8"]) d) <tên biến tệp> = open(<tên tệp>, ["r"], [encoding = "'utf-8"]) 2) Trong Python, câu lệnh nào sau đây dùng để mở tệp ghi dữ liệu ? a) <tên biến tệp> = open(<tên tệp>, ["r"], [encoding = "'utf-8"]) b) <tên tệp> = open(<tên biến tệp>, ["r"], [encoding = "'utf-8"]) c) <tên tệp> = open(<tên biến tệp>, ["w"], [encoding = "'utf-8"]) d) <tên biến tệp> = open(<tên tệp>, ["w"], [encoding = "'utf-8"]) 3) Trong Python, câu lệnh dùng để ghi chuỗi ký tự vào tệp là: a) <biến tệp>.readlines(<Chuỗi ký tự>) b) <tên tệp>.read(<Chuỗi ký tự>) c) <tên tệp>.write(<Chuỗi ký tự>) d) <biến tệp>.write(<Chuỗi ký tự>) 4) Cho tệp input.txt chứa nội dung sau: 3 8, để đọc 2 số nguyên ra 2 biến a, b ta sử dụng lệnh nào sau đây? a) f=open("input.txt","r"); a,b=map(int,f.readline().split()) b) f=open("input.txt","w"); a,b=map(int,f.readline().split()) c) f=open("input.txt","r"); a,b=int(f.readline().split()) d) f=open("input.txt","w"); a,b=int(map(f.readline().split())) 5) Cho tệp input.txt chứa hai số nguyên mỗi số một dòng, để đọc 2 số nguyên ra 2 biến a, b ta sử dụng lệnh nào sau đây? a) f=open("input.txt","r"); a,b=int(f.readline()),int(f.readline()) b) f=open("input.txt","r"); a,b=map(int,f.readline().split()) c) f=open("input.txt","w"); a,b=int(f.readline().split()) d) f=open("input.txt","w"); a,b=int(map(f.readline().split())) 6) Trong Python, câu lệnh dùng để đọc tất cả các ký tự trong tệp là: a) <biến tệp>.writelines( ) b) <tên tệp>.read( ) c) <tên tệp>.write( ) d) <biến tệp>.read( ) 7) Trong Python, câu lệnh dùng để đọc từng dòng của tệp văn bản là: a) <biến tệp>.writelines( ) b) <tên tệp>.read( ) c) <tên tệp>.write( ) d) <biến tệp>.readline( ) 8) Thao tác đóng tệp trong Python a) close( ).<biến tệp> b) close( ) c) <tên tệp>.close( ) d) <biến tệp>.close( ) 9) Với S=12345, để ghi giá trị biến S vào tệp “ketqua.txt” (biến tệp f) ta sử dụng lệnh nào sau đây? a) f.write(S) b) f.write(str(S)) c) f.read(S) d) write(f,S) 10) Tệp “data.inp” chứa N số nguyên trên cùng 1 dòng, mỗi số cách nhau 1 khoảng trống (Vd: 1 3 2 9 8 7 -5 3), để đọc N số trong tệp “data.inp” vào danh sách A, ta dùng lệnh nào sau đây? a) A=list(map(int,f.readline().split())) b) A=list(int(map(f.readline().split())) c) A=map(int,f.readline().split()) d) A=map(list,int(f.readline().split()))

[PYTHON] ÔN TẬP KIỂU TỆP

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?