Create better lessons quicker
1) למה או למי אני הכי הכי מתגעגע בביה"ס 2) מה יעזור לי לשמור יותר על קשר עם חברים 3) מה הכי חסר לי בזמן הלמידה מרחוק 4) חוויה טובה שהיתה לי עם חבריי לכיתה והייתי שמח שזה יקרה יותר 5) כדי שכולם ירגישו שייכים לכיתה צריך... 6) פעילות גיבוש שעשינו והיתה מוצלחת 7) הדבר הראשון שאעשה כשנחזור לביה"ס 8) פעילות כייפית שהייתי רוצה לעשות עם חברי לכיתה 9) תכונה חיובית שאפשר לשייך לחבריי לכיתה 10) חוויה טובה שהיתה לי עם חבריי לכיתה והייתי שמח שזה יקרה יותר 11) כדי שכולם ירגישו שייכים לכיתה צריך... 12) מה הכי חסר לי בזמן הלמידה מרחוק 13) פעילות כייפית שהייתי רוצה לעשות עם חברי לכיתה 14) מה יעזור לי לשמור יותר על קשר עם חברים 15) אני גאה בחברי לכיתה על 16) מילה טובה שאני רוצה לומר לכיתה 17) משהו שחשוב לשנות כדי שתהיה אוירה טובה בכיתה 18) פעילות גיבוש שעשינו והיתה מוצלחת 19) בכיתה שלי הכי אוהבים (שם של משחק/פעילות/שיעור) 20) משהו שחשוב לשנות כדי שתהיה אוירה טובה בכיתה

הכיתה המתגבשת - בי"ס אביבים

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives