Create better lessons quicker
1) שור שעלה על גבי חברו להרגו ובא בעל תחתון ושמט את שלו בשאלת הגמרא מדובר בשור תם או שור מועד? a) שור תם. b) שור מועד c) לא משנה d) בין תם למועד 2) מהו שור תם? a) שנגח עד שלש פעמים b) שלא נגח בכלל c) שנגח עד ארבע פעמים d) שהיה קשור ושמור אצל האדון 3) כמה משלם שור תם שהזיק? a) את כל הנזק b) לא משלם כלל כי לא אשם  c) חצי מהנזק d) כיון שלא אשם משלם כמה שיכול. 4) כמה משלם שור מועד שהזיק? a) את כל הנזק b) לא משלם כלל כי לא אשם  c) חצי מהנזק d) כיון שלא אשם משלם כמה שיכול. 5) אם מדובר שהשור העליון הוא שור תם האם יש הפסד לבעל השור התחתון? a) יש הפסד b) אין הפסד c) תלוי אם יספיק ללכת לבית הדין במהירות d) אין הפסד כי משלם לו לפחות חצי מנזק 6) אם מדובר שהשור העליון הוא שור מועד האם יש הפסד לבעל השור התחתון? a) יש הפסד b) אין הפסד c) תלוי אם יספיק ללכת לבית הדין במהירות d) אין הפסד כי משלם לו לפחות חצי מנזק 7) איך לומדים בברייתא של שור שעלה ע"ג חברו שעושה דין? a) מכיון שכתוב שהוא שמט את התחתון. b) מזה שמדובר בשור תם. c) מזה שמדובר בשור מועד d) מזה שכתוב שהוא פטור כששמט את שלו. 8) על מי קשה מהברייתא של שור שעל על גבי חבירו? a) ר' יהודה שאמר שאמר שאדם עושה דין כשאין הפסד. b) ר' נחמן שאמר שאדם עושה דין כשאין הפסד. c) ר' יהודה שאמר שאדם לא עושה דין כשאין הפסד. d) על ר' נחמן שאמר שאדם לא עושה דין כשאין הפסד. 9) איך ר' יהודה מסביר את המקרה של שור שעלה על גבי חבירו? a) שמדובר בשור תם שאין הפסד ולכן עושה דין. b) שמדובר בשור מועד שאין הפסד ולכן עושה דין. c) שמדובר בשור תם שיש הפסד ולכן עושה דין d) שמדובר בשור מועד שיש הפסד ולכן עושה דין 10) מדוע בסייפא כשדחף את העליון ומת חייב? a) כי בסייפא מדובר בשור תם  b) כי בסייפא מדובר בשור מועד. c) כי גם כשעושה דין צריך לעשות מינימום נזק d) כי לדחוף את העליון זה לא מציל את התחתון. 11) מה קשה מהברייתא של הממלא חצר חברו כדי יין וכדי שמן? a) ששם רואים שיכול לשבור ולהיכנס לבית b) ששם רואים שיכול לשבור ולצאת מהבית c) ששם רואים שצריך לסדר את הכדים מחדש ולצאת לבית דין. d) ששם רואים שצריך ללכת לבית הדין ולטעון ששמו לו כדים בחצר 12) על מי קשה מהברייתא של הממלא חצר חבירו כדי יין וכדי שמן? a) ר' יהודה שאמר שאמר שאדם עושה דין כשאין הפסד. b) ר' נחמן שאמר שאדם עושה דין כשאין הפסד. c) ר' יהודה שאמר שאדם לא עושה דין כשאין הפסד. d) על ר' נחמן שאמר שאדם לא עושה דין כשאין הפסד. 13) האם בשאלה המקרה שממלא חצר חבירו כדי יין וכדי שמן מדובר שיש הפסד? a) יש הפסד b) אין הפסד c) כיון שיכול לסדר את החביות אין הפסד d) כיון שלא יכול להכנס יש הפסד 14) מדוע בתשובה המקרה של הממלא חצר חבירו כדי יין וכדי שמן יש הפסד? a) כי לא יכול לצאת מהבית. b) כי לא יכול להכנס לבית. c) כי הוא נכנס להביא אוכל ושתיה. d) כי חברו טוען שהחצר שייך לו והוא נכנס להביא הוכחה שקנה את זה ממנו. 15) מהו המקרה עם העבד נרצע שכלו לו ימיו? a) שכיון שהגיע היובל האדון מבקש ממנו לצאת והעבד לא רוצה לצאת b) שהעבד רוצה להשאר והאדון מבקש ממנו להרצע c) שהאדון רוצה שישאר והוא לא רוצה להשאר d) שהאדון שונא את העבד והכה אותו וחבל בו. 16) מדוע במקרה של העבד הנרצע אין הפסד a) כי אסור להציק לעבד. b) כי אסור להציק לאדון. c) כי יכול ללכת לבית הדין ולטעון שהעבד לא רוצה לצאת. d) כי לא יקרה כלום אם ימשיך לעבוד אותו. 17) על מי קשה מהברייתא של עבד שכלו לו ימיו ורבו מסרהב בו לצאת? a) ר' יהודה שאמר שאמר שאדם עושה דין כשאין הפסד. b) ר' נחמן שאמר שאדם עושה דין כשאין הפסד. c) ר' יהודה שאמר שאדם לא עושה דין כשאין הפסד. d) על ר' נחמן שאמר שאדם לא עושה דין כשאין הפסד. 18) מדוע לבסוף האדון פטור אם חבל בעבד? a) כי האדון מפחד שהוא יגנוב ולכן יש הפסד b) כי הוא מפריש אותו מאיסור לחיות עם גויה (שפחה) c) כי מדובר שאין הפסד וזה לפי ר' נחמן d) שתיים מהתשבות נכונות 19) איך יכול להיות ש50 שנה לא מפחדים שיגנוב ועכשיו כן? a) כי עד עכשיו הוא פחד מהאדון ועכשיו לא b) כי עד עכשיו היו משגיחים עליו כל הזמן ועכשיו לא c) כי עד עכשיו הוא לא ידע היכן החפצים של האדון ועכשיו כן d) כי עד עכשיו הוא לא היה צריך לגנוב עכשיו כשהולך כן 20) מדוע אנו מתירים לבעל החצר לשבור את הכדים הרי יכול לסדר אותם ולעבור? a) מדובר שנשבר כשסדר אותם b) כי כיון שיש הפסד לא מטריחים אותו לסדר את הכדים. c) כי מדובר בזקן שלא יכול לסדר. d) כי אין הבדל בין לסדר ולשבור

עותק של האם אדם עושה דין לעצמו?

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives