Create better lessons quicker
1) Промена именских речи по падежима назива се? a) конјугација b) палатализација c) деклинација 2) Непроменљиви део речи је? a) наставак за облик b) граматичка основа c) граматички наставак 3) Граматичка основа се добија када се... a) од генитива једнине одбије падежни наставак b) од номинатива једнине одбије падежни наставак c) од датива множине одбије падежни наставак 4) Граматичка основа именице ПЛАКАТ је? a) плаката b) плакат- c) плак- 5) Граматичка основа именице УГАО је? a) углу b) уг- c) угл- 6) Падеж је? a) именска реч b) различит облик именских речи c) наставак за облик 7) Исправно написана реченица је? a) На море смо путовали са аутомобилом. b) На море смо путовали аутомобилом. 8) Исправно написана реченица је? a) Девојчица са крупним зеленим очима возила се трамвајем. b) Девојчица крупним зеленим очима возила се са трамвајем. 9) Који облик датива једнине је исправно написан? a) мука-муки b) журка-журци c) туга-туги d) бака-баци e) вага-вази f) мачка-мачки 10) Одреди падеж и значење истакнуте речи: Јуче смо трамвајем обишли круг двојке. a) датив, намена b) локатив, место c) инструментал, друштво d) инструментал, средство 11) Одреди падеж и значење истакнуте речи: Ивона, да ли пада киша? a) номинатив, вршилац радње b) вокатив, обраћање c) акузатив, педмет радње 12) Одреди падеж и значење истакнуте речи: Дуго смо причали о фудбалу. a) локатив, предмет радње b) инструментал, друштво c) генитив, припадност 13) Одреди падеж и значење истакнуте речи: Примили су вест с радошћу. a) генитив, деоно b) датив, место c) инструментал, начин 14) Одреди падеж и значење истакнуте речи: У јулу идемо на камповање. a) вокатив, обраћање b) локатив, време c) датив, усмереност 15) Одреди падеж и значење истакнуте речи: У пролеће би га богатији звали да окопа башту. a) акузатив, време b) локатив, време c) датив, намена 16) Која реченица је исправно написана? a) Волео бих да возим поршеа. b) Волео бих да возим порше. 17) Која реченица је исправно написана? a) Маја је остала код куће. b) Маја је остала кући. 18) Одреди падеж и службу (функцију) истакнуте речи: Учитељ нам је донео нове уџбенике. a) номинатив, атрибут b) акузатив, прави објекат c) номинатив, граматички субјекат 19) Одреди падеж и службу (функцију) истакнутих речи: После часова идемо на пливање. a) генитив, прилошка одредба за време b) датив, прилошка одредба за место c) акузатив, неправи објекат 20) Одреди падеж и службу (функцију) истакнуте речи: Видела сам Милана у дворишту. a) номинатив, субјекат b) акузатив, неправи објекат c) акузатив, прави објекат

Switch template

Interactives

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Similar activities from Community

Switch template

Interactives