Create better lessons quicker
האות הראשון שקבל משה - מטה הופך לנחש, האות השני שקבל משה - ידו של משה הפכה למצורעת, האות השלישי - מי היאור הפכו לדם, מדוע נתן ה' למשה את שני האותות הראשונים - כדי לרמוז לו על לשון הרע , למה הפך המטה - לנחש, מהו הפתרון לכך שמשה מגמגם ואינו יכול לדבר בקלות - אהרון ידבר בשבילו, מיהו הראשון שדיבר לשון הרע לאחר בריאת העולם - הנחש, כמה טענות היו למשה בסך הכל נגד השליחות - 5,

שמות פרק ד'

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives