Create better lessons quicker
Humid - cháo     shī cháo shī , Hailing - xià       bīng     báo xià bīng báo , Foggy - wù, Sunny - qíng tiān, Cloudy - duō yún, Gloomy - yīn tiān, Raining -  xià          yǔ xià yǔ , Snowing -   xià       xuě xià xuě , Thunderstorm - bào fēng yǔ, Windy - guā fēng, Thunder and Lighting - dǎ        léi       shǎn    diàn dǎ léi shǎn diàn ,

weather condition 天气 (1)

Switch template

Interactives

Leaderboard

Switch template

Interactives