Create better lessons quicker
1) כינוי לאדם קצר רוח ופזיז   a) סערה בכוס מים b) פחז כמים c) מי אפסיים d) כשתי טיפות מים 2) דבר העובר מהר ולא נשאר ממנו כלום   a) סערה בכוס מים b) מילא פיו מים c) היה ליבו מים d) כקצף על פני המים 3) הוא נבהל מאד   a) היה ליבו מים b) צלל במים אדירים והעלה חרס בידו c) שלח לחמך על פני המים d) כקצף על פני המים 4) שתק   a) הגיעו מים עד נפש b) פחז כמים c) כקצף על פני המים d) מילא פיו מים 5) הצרה הגיעה לשיאה, אין אפשרות לסבול עוד   a) סערה בכוס מים b) יצק מים על ידיו c) הגיעו מים עד נפש d) מתנהל על מי מנוחות 6) כינוי לשני דברים מאוד דומים   a) צלל במים אדירים והעלה חרס בידו b) כשתי טיפות מים c) לחם צר ומים לחץ d) יצק מים על ידיו 7) דבר הבא לאדם באיסור ינעם לו יותר מן הדבר הבא לו בהיתר   a) צלל במים אדירים והעלה חרס בידו b) מתנהל על מי מנוחות c) כשתי טיפות מים d) מים גנובים ימתקו 8) מהומה גדולה בגלל דבר פעוט   a) היה ליבו מים b) סערה בכוס מים c) לטחון מים d) צלל במים אדירים והעלה חרס בידו 9) שרת אותו, היה עבד נאמן שלו   a) צלל במים אדירים והעלה חרס בידו b) כשתי טיפות מים c) לטחון מים d) יצק מים על ידיו 10) מאז עבר זמן רב והמצב השתנה   a) סערה בכוס מים b) מים רבים זרמו מאז c) כקצף על פני המים d) פחז כמים 11) השקיע מאמץ גדול ולא הצליח להשיג דבר   a) סערה בכוס מים b) לטחון מים c) יצק מים על ידיו d) צלל במים אדירים והעלה חרס בידו 12) מזון במידה קטנה מאוד   a) סערה בכוס מים b) לחם צר ומים לחץ c) מילא פיו מים d) מים רבים זרמו מאז 13) כדאי להשקיע היום במשהו שיניב פרות רק בעתיד   a) פחז כמים b) צלל במים אדירים והעלה חרס בידו c) שלח לחמך על פני המים d) הגיעו מים עד נפש 14) עובר בשקט וברוגע   a) מתנהל על מי מנוחות b) שלח לחמך על פני המים c) מים רבים זרמו מאז d) מילא פיו מים 15) לחזור על אותם דברים שוב ושוב   a) לטחון מים b) מילא פיו מים c) סערה בכוס מים d) מתנהל על מי מנוחות 16) מים שאינם עמוקים, מים רדודים המגיעים עד כפות הרגליים   a) שלח לחמך על פני המים b) לחם צר ומים לחץ c) מי אפסיים d) צלל במים אדירים והעלה חרס בידו

ניבים עם מים

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives