εἴ τοί σφε τιμᾷς ἐξ ἴσου τῷ δυσσεβεῖ. - ako njega častiš jednako kao bezbožnoga., οὐ γάρ τι δοῦλος, ἀλλ᾽ ἀδελφὸς ὤλετο. - jer nije neki rob, nego brat je poginuo., πορθῶν δὲ τήνδε γῆν· ὁ δ᾽ ἀντιστὰς ὕπερ. - pustošeći ovu zemlju; a onaj stojeći za nju., ὁμῶς ὅ γ᾽ Ἅδης τοὺς νόμους τούτους ποθεῖ. - pa ipak Had želi te zakone jednako., ἀλλ᾽ οὐχ ὁ χρηστὸς τῷ κακῷ λαχεῖν ἴσος. - ali ne može pošten istu sudbinu postići kao zao., τίς οἶδεν εἰ κάτωθεν εὐαγῆ τάδε; - tko zna je li to sveto dolje?, οὔτοι ποθ᾽ οὑχθρός, οὐδ᾽ ὅταν θάνῃ, φίλος. - doista nije neprijatelj, niti kad umre, prijatelj., οὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεῖν ἔφυν. - nisam se rodila da mrzim, nego da ljubim., κάτω νυν ἐλθοῦσ᾽, εἰ φιλητέον, φίλει - sada pođi dolje i, ako moraš ljubiti, ljubi, κείνους· ἐμοῦ δὲ ζῶντος οὐκ ἄρξει γυνή - njih: dok sam ja živ žena neće vladati.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?