1) Koliko postoji padeža? a) 8 b) 9 c) 3 d) 7 e) 2 2) Na koja pitanja odgovara lokativ? a) s kim?s čim? b) o komu? o čemu? c) tko?što? d) koga? čega? 3) Koji padež nema pitanje? a) nominativ b) genitiv c) dativ d) akuzativ e) vokativ f) instrumental 4) Koji padež ima glasovnu promjenu jotacija? a) genitiv b) akuzativ c) instrumental d) nominativ e) dativ 5) Koji padež odgovara na pitanja koga? črga? a) nominativ b) dativ c) genitiv d) instrumental e) akuzativ 6) Padeži su.. a) Nepromjenjiva vrsta riječi b) promjenjivavrsta riječi c) imenice d) pridjevi e) glagoli 7) Koji padež odgovara na pitanja s kim? s čim? a) nominativ b) genitiv c) instrumental d) dativ

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?