Create better lessons quicker
Pravokotni [trikotnik] ima en pravi kot. Vsota drugi dveh kotov je enaka [90]°. Najdaljšo stranico v pravokotnem trikotniku imenujemo [hipotenuza]. Preostali dve stranici se imenujeta [kateti]. V pravokotnem trikotniku lahko uporabimo [Pitagorov] izrek: Vsota [kvadratov] katet je enaka kvadratu [hipotenuze]..

Pitagorov izrek

Created byanacencelj

Visit our desktop site to change theme or options, set an assignment or to create your own activity.

Switch Template

Interactives