1) Tko je bio Prijam? a) Grk b) trojanski kralj c) Rimljanin 2) Kako se zvala Prijamova žena? a) Regina b) Hecuba c) Penates 3) Koje je oružje Prijam uzeo sa sobom? a) mač b) koplje c) sjekiru 4) U kojem dijelu kuće se nalazi lacus? a) na balkonu b) u sobi c) u sredini 5) Tko je ušao u Prijamovu kuću? a) Rimljani b) Trojanci c) Grci 6) Što je Hekuba rekla Prijamu? a) Sub lauro ara est. b) “Ubi, Priame properas? Troiam manibus nec animo defendere potes!“. c) Iuxta aram Hecuba regina stat cum filliis et ancillis. 7) Kako glasi rječnički oblik imenice ululatum? a) ululatus, us, m. b) ululatu, us, m. 8) Od koje imenice dolazi oblik domuum? a) domus, us, m. b) domus, us, f. c) dominus, i, m. 9) cum je prijedlog koji ide s: a) ablativom b) dativom c) nominativom d) genitivom 10) kojoj deklinaciji pripada imenica gladium? a) I. deklinaciji b) II. deklinaciji c) III. deklinaciji d) IV. deklinaciji 11) U kojem djelu se opisuje Prijamova smrt? a) Ilijada b) Odiseja c) Eneida

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?