Create better lessons quicker
1) hattyú a) hat-tyú b) haty-tyú c) ha-ttyú 2) fiaimé a) fi-a-im-é b) fia-im-é c) fi-a-i-mé 3) napernyő a) nap-er-nyő b) na-per-nyő c) nap-e-rnyő 4) otthon a) ot-thon b) ott-hon c) o-tthon 5) mondjátok a) mon-djá-tok b) mond-ját-ok c) mond-já-tok 6) maximum a) ma-xi-mum b) max-i-mum c) ma-xim-um 7) bodzával a) bo-dz-ával b) bod-zá-val c) bo-dzá-val 8) maharadzsa a) ma-ha-rad-zsa b) ma-ha-ra-dzsa c) ma-ha-radzs-a 9) fülbevaló a) sze-mü-veg b) szem-üv-eg c) szem-ü-veg 10) Andrásé a) An-drá-sé b) And-rás-é c) And-rá-sé 11) madárijesztő a) ma-dár-i-jesz-tő b) ma-dá-ri-jesz-tő c) mad-ár-i-jesz-tő 12) lexikon a) lex-i-kon b) le-xi-kon c) le-xik-on 13) felugrik a) fe-lug-rik b) fel-u-grik c) fel-ug-rik 14) lándzsával a) lán-dzs-áv-al b) lánd-zsá-val c) lán-dzsá-val 15) kiloccsan a) ki-locs-csan b) ki-loc-csan c) ki-lo-ccsan 16) akaraterő a) ak-a-rat-e-rő b) a-ka-ra-te-rő c) a-ka-rat-e-rő 17) napóra a) nap-ó-ra b) na-pó-ra c) nap-ór-a 18) csillogás a) csi-llo-gás b) csil-lo-gás c) csil-log-ás 19) madzagom a) ma-dzag-om b) mad-zag-om c) ma-dza-gom 20) vasaló a) vas-a-ló b) va-sa-ló c) va-sal-ó

Switch template

Interactives

Leaderboard

Similar activities from Community

Switch template

Interactives