1) Αύ - γου - στος a) Σωστό b) Λάθος 2) πα - ίζω a) Σωστό b) Λάθος 3) σχο - λείο a) Σωστό b) Λάθος 4) μα - γει - ρεύ - ω a) Σωστό b) Λάθος 5) θά - λα - σσα a) Σωστό b) Λάθος 6) προ - σε - υχή a) Σωστό b) Λάθος 7) κόκ - κι - νο a) Σωστό b) Λάθος 8) μαγ - κού - ρα a) Σωστό b) Λάθος

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?