1) Πώς γράφεται σωστά; a) προσπαθείτε b) προσπαθήτε c) προσπαθείται 2) Πώς γράφεται σωστά; a) λυθείται b) λυθήτε c) λυθείτε 3) Πώς γράφεται σωστά; a) μπορίτε b) μπορείτε c) μπορείται 4) Πώς γράφεται σωστά; a) ζυγιστείτε b) ζυγιστήτε c) ζυγιστείται 5) Πώς γράφεται σωστά; a) σκουπήσται b) σκουπίστε c) σκουπήστε 6) Πώς γράφεται σωστά; a) κυκλοφορίστε b) κυκλοφορήστε c) κικλοφορήστε 7) Πώς γράφεται σωστά; a) ακολουθείστε b) ακολουθήστε c) ακολουθίστε 8) Πώς γράφεται σωστά; a) μιλήστε b) μιλήσται c) μιλείστε 9) Πώς γράφεται σωστά; a) δεθήτε b) δεθείτε c) δεθίτε 10) Πώς γράφεται σωστά; a) βρείτε b) βρήτε c) βρίτε 11) Πώς γράφεται σωστά; a) γραφτείτε b) γραφτήτε c) γραφτίτε 12) Πώς γράφεται σωστά; a) λουστείτε b) λουστήτε c) λουστίτε 13) Πώς γράφεται σωστά; a) ζωγραφήστε b) ζωγραφίστε c) ζωγραφείστε 14) Πώς γράφεται σωστά; a) καθήστε b) καθίστε c) καθείστε 15) Πώς γράφεται σωστά; a) μυρίστε b) μυρήστε c) μυρύστε 16) Πώς γράφεται σωστά; a) πλυθήτε b) πλυθείται c) πλυθείτε 17) Πώς γράφεται σωστά; a) χωρήστε b) χωρίστε c) χωρείστε 18) Πώς γράφεται σωστά; a) επικοινωνήστε b) επικοινωνείστε c) επικοινονήστε 19) Πώς γράφεται σωστά; a) συνεργαστήτε b) συνεργαστίτε c) συνεργαστείτε 20) Πώς γράφεται σωστά; a) ντυθήτε b) ντυθείτε c) ντυθείται

ορθογραφία προστακτικής

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?