1) Zbiór zagadnień, form, instytucji związanych z poszukiwaniem zatrudnienia, tworzeniem miejsc pracy oraz relacji między tymi elementami a) Podaż b) Popyt c) Rynek pracy 2) Osoba fizyczna lub osoba prawna zatrudniająca pracowników na tzw. umowę o pracę zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy a) Biznesmen b) Pracodawca c) Prezes 3) Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę a) Robotnik b) Pracodawca c) Pracownik 4) Zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i pragnących ją podjąć nie znajduje zatrudnienia a) Migracja zarobkowa b) Bezrobocie c) Konkurencja 5) Zachodzi wtedy, gdy powodem wyjazdu (opuszczenia) kraju ojczystego są względy ekonomiczne a) Delegacja b) Emigracja zarobkowa c) Migracja zarobkowa 6) Prawnie ustalony najniższy dopuszczalny poziom wynagrodzenia pieniężnego za pracę najemną a) Płaca minimalna b) Emerytura c) Wynagrodzenie netto 7) Gotowość do zmiany pracy, zawodu lub miejsca zamieszkania w celu uzyskania zatrudnienia a) Dyspozycyjność b) Mobilność zawodowa c) Kreatywność 8) Zbiór wyniesionej wiedzy i umiejętności, zdobytych podczas trwania pracy, odbytych praktyk, staży, uczestnictwo w kołach naukowych a) Świadectwo ukończenia szkoły b) Świadectwo pracy c) Doświadczenie zawodowe 9) Wszelkie formy nauki podejmowane przez całe życie, mające na celu doskonalenie, pogłębianie wiedzy, umiejętności i kompetencji a) Uczenie się przez całe życie b) Edukacja pozaformalna c) Kursy zawodowe 10) Połączenie trzech atrybutów: wiedzy, umiejętności i postawy. a) Zainteresowania b) Kompetencja c) Uzdolnienia

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?