1) KOLIKO IMA PADEŽA? a) 5 b) 6 c) 7 2) KOJI PADEŽ JE 4. PO REDU? a) DATIV b) AKUZATIV c) LOKATIV 3) KOJA SU PADEŽNA PITANJA ZA INSTRUMENTAL? a) S KIM? S ČIM? (PONOSIM) b) TKO? ŠTO? (STOJI) c) KOGA? ČEGA? (NEMA) 4) VOKATIV JE JEDINI PADEŽ BEZ ČEGA? a) PITANJA b) ODGOVORA 5) KOJA SU DVA PADEŽA SLIČNA? a) AKUZATIV I INSTRUMENTAL b) NOMINATIV I GENITIV c) LOKATIV I DATIV 6) NOMINATIV JE OSNOVNI PADEŽ a) NE b) MOŽDA c) NE ZNAM d) DA 7) PROMJENA IMENICA PO PADEŽIMA NAZIVA SE SKLONIDBA ILI... a) GRAMATIČKA OBILJEŽLJA b) DEKLINACIJA 8) KOJIM REDOM IDU SKRAĆENICE PADEŽA? a) I, L, V, A, D, G, N b) N, G, D, A, V, I, L c) NEMA REDOSLIJEDA d) N, G, D, A, V, L, I 9) PRIJE LOKATIVA IDU? a) PRIJEDLOZI b) PRILOZI c) PRIDJEVI d) VEZNICI 10) ŠTO SU PADEŽI a) ISTI OBLICI IMENICA b) NAJČEŠĆE GLAGOLI I PRIJEDLOZI c) RAZLIČITI OBLICI IMENICA

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?