1) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ?  a) Brinjal  b) Bottle gourd c) Cabbage d) Bitter Gourd 2) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Brinjal b) Cabbage c) Cluster bean d) Drumstick 3) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Bitter gourd b) Bottele gourd c) Cauliflower d) Cucumber 4) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Bitter gourd b) Cluster bean c) Brinjal d) gourd 5) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Brinjal b) Bottle gourd c) Cabbage d) Gourd 6) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Cabbage b) Gourd c) Elephant foot d) Cluster gourd 7) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Cucumber b) Drumstick c) Cluster bean d) Cabbage 8) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Gourd b) Onion c) Drumstick d) Cabbage 9) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Lady finger b) Cauliflower c) Bottle gourd d) Bitter Gourd 10) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Drumstick b) Onion c) Cauliflower d) Bottle gourd 11) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Carrot b) Chilli c) Potato d) Drumstick 12) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Potato b) Chilli c) Onion d) Carrot 13) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Potato b) Radish c) Onion d) Bitter Gourd 14) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Onion b) Potato c) Radish d) Chilli 15) આપેલ ચિત્રને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય ? a) Chilli b) Cucumber c) Gourd d) Ridge Gourd

શાકભાજીના નામ ( અંગ્રેજી )

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?