1) Na koja pitanja odgovara nominativ. a) Tko?Što? b) Komu?Čemu? c) Koga?Čega? d) S kim?S čim? 2) Koji prijedlozi ide ispred lokativa. a) na,o,po,pri,prema,u,s,sa b) na,o,po,pri,prema,u,s c) na,o,po,pri,prema,u d) na,o,po,pri,prema 3) Koja je skračenica od akuzativa? a) I b) N c) G d) A 4) Koliko padeža postoji? a) 5 b) 3 c) 7 d) 6 5) Koje je pomoćno pitanje za instrumental a) igram b) ponosim c) šalim d) zezam e) govorim 6) Koji je od ovih riječi instrumental a) kućom b) kući c) kuća d) kuću e) kuće 7) Koji od ovih padežnih pitanja akuzativ? a) Koga?Što? b) S kim?S čim? 8) Koliko lokativ ima prijedloga? a) 6 b) 8 c) 7 d) 5 e) 12 f) 13 9) Kako se zove četvrti padež. a) genitiv b) akuzativ c) dativ d) lokativ e) vokativ f) nominativ 10) Koji je naziv za peti padež a) nominativ b) vokativ c) lokativ d) instrumental 11) Što je sada došlo? a) Kraj b) kraj c) Kraj? d) kraj?

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?