1) Koji je narod na prostoru Mezopotamije razvio najstarije pismo? a) Asirci b) Sumerani c) Babilonci d) Egipćani 2) Zakoni su važno obilježje prvih civilizacija a) Točno b) Netočno 3) Što su Egipćani izrađivali od biljke papirus? a) namještaj b) građevni materijal c) pisaću podlogu d) posuđe 4) Kao dobri astronomi Egipćani su razvili a) proizvodnju žitarica b) točan kalendar c) mumificiranje 5) Pismo kojeg su stvorili Feničani bilo je a) slikovno b) znakovno c) glasovno 6) Kako nazivamo vladarsku obitelj iz koje je poteklo više vladara? a) hijearhija b) monarhija c) dinastija 7) Zbog vjere u život poslije smrti Egipćani su razvili: a) mumificiranje b) arheologiju c) medicinu 8) Egipat je dar a) Tigrisa b) Eufrata c) Nila 9) Kako se naziva pismo sa slike a) Klinopis b) Hijeroglifi c) Alfabet 10) Označi sve ono što se odnosi na fotografiju! a) grobnice faraona Keopsa i Kefrena b) Mezopotamija c) 1. tisućljeće prije Krista d) piramide kod Gize e) veliki kameni blokovi f) gradnja trajala 60 godina 11) Grobnica kojeg faraona nije opljačkana, a otkopana je 1922. godine zahvaljujući arheologu Carteru a) Ramzesa II. b) Tutmouzisa II.  c) Nefertiti d) Tutankamona 12) Oziris i Izida su: a) vladari Egipta b) bogovi u Egiptu c) bogovi u Sumeru d) vladari Babilona 13) Na čemu je zapisan ep o Gilgamešu? a) papirusu b) kamenu c) glinenim pločicama d) staklu 14) Što je uklesano na kamenom stupu s fotografije? a) poduhvati vladara b) zbirka najstarijih zakona c) prikupljeni porezi d) najstarije književno djelo 15) Plodni mulj u Egiptu stvoren je zbog: a) suše b) jakih kiša c) blizine mora d) poplava rijeke Nil 16) Koje rijeke čine Mezopotamiju? a) Eufrat i Nil b) Ind i Nil c) Eufrat i Tigris d) Huang Ho i Tigris 17) Čuvarica piramida s glavom čovjeka na lavljem tijelu je: a) sfinfga b) sarkofag c) mumija d) hram 18) Koja građevina je bila u središtu grada Ura? a) Keopsova piramida b) Ištarina piramida c) zigurat d) Viseći vrtovi 19) Najljepši i najveći grad Mezoptamije bio je: a) Niniva b) Teba c) Ur d) Babilon 20) Koje veličanstvena građevina je na slici: a) hram boga Mjeseca u Karnaku b) vrata božice Ištar u Babilonu c) zigurat u Uru d) zigurat u babilonu

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?