ἠμείβετο - 3.l.sg. impf. medpas, φεῦγε - 2.l.sg. imp. prez. akt., τιμήσουσιν - 3.l.pl. ind. fut. akt., ἄξω - 1.l.sg. ind. fut. akt., ἐτίμησαν - 3.l.pl. ind. aor. akt., ἔπεμψα - 1.l.sg. ind. aor. akt.,

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?