Create better lessons quicker
Correct: 成果發表會(chéng guǒfābiǎo huì), 結束(jié shù), 只有(zhǐyǒu), 小學(xiǎo xué), 日記(rì jì), 烤箱(kǎo xiāng), 一束花(yi shù hua ), 為了(wèi le), 煎牛排(jiān niú pái), 雖然(suīrán), 但是 (dàn shì), 重要 (zhòng yào), 超級市場 (chāo jí shì chǎng), 蛋糕 (dàn gāo), 終於 (zhōng yú), Incorrect: 結悚(jié shù), 目記(rì jì), 考箱(kǎo xiāng), 一悚花(shù), 前牛排(jiān niú pái), 重耍 (zhòng yào), 超級世場 (chāo jí shì chǎng),

學華語向前走 第五冊 第六課

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives