1) χτυπώ a) χτύπισα b) χτύπησα c) χτήπησα 2) ψιθυρίζω a) ψιθύρισα b) ψιθύρησα c) ψιθύρεισα 3) κατεβαίνω a) κατέβικα b) κατέβυκα c) κατέβηκα 4) αγαπώ a) αγάπισα b) αγάπησα c) αγάποισα 5) χτενίζω a) χτένησα b) χτενυσα c) χτένισα 6) πηγαίνω a) πήγα b) ποίγα c) πίγα 7) απαντώ a) απάντισα b) απάντησα c) απάντεισα 8) χαιρετώ a) χαιρέτησα b) χαιρέτισα c) χεραίτησα 9) δανείζω a) δάνισα b) δάνεισα c) δάνησα 10) μυρίζω a) μύρησα b) μήρισα c) μύρισα 11) μιλώ a) μίλισα b) μίλησα c) μήλισα 12) ανεβαίνω a) ανέβηκα b) ανέβικα c) αναίβηκα 13) πατώ a) πάτισα b) πάτησα c) πάτοισα 14) τσιρίζω a) τσίρηξα b) τσήριξα c) τσίριξα 15) φωτίζω a) φώτησα b) φότισα c) φώτισα 16) δακρύζω a) δάκρισα b) δάκρυσα c) δάκρησα 17) αθροίζω a) άθροισα b) άθρισα c) άθρησα 18) βλέπω a) ίδα b) ήδα c) είδα 19) λέω a) είπα b) ήπα c) ίπα 20) στέλνω a) έστειλα b) έστηλα c) έστιλα

Καταλήξεις ρημάτων αορίστου

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?