1) Živoj prirodi pripada: a) kamen b) konj c) jezero d) prometnica 2) Neživoj prirodi pripada: a) ljudi b) životinje c) biljke d) voda 3) Zajedničke osobine živih bića su: a) hrane se, rastu, odijevaju se, smiju se b) hrane se, rastu, kreću i razmnožavaju, stare i umiru c) plivaju, uče, skaču, pišu i pjevaju d) kreću se, penju se, lete, plove i muljaju 4) Uvjeti života svih živih bića su: a) hrana b) automobil c) knjiga d) zrakoplov 5) Zakonom zaštićena biljka u RH je: a) trputac b) maslačak c) velebitska degenija d) hrast 6) Zakonom zaštićena životinja u RH je: a) lisica b) jazavac c) vidra d) krava 7) Koja je ptica zaštićena zakonom u RH? a) vrabac b) bjeloglavi sup c) kos d) češljugar 8) Što Sunce daje živim bićima za život? a) zrak b) osmijeh  c) bombone d) svjetlost i toplinu 9) Sunčeve zrake najjače griju tijekom ljeta. Stoga treba izbjegavati sunčanje: a) od 11 do 16 sati b) od 8 do 10 sati c) od 17 do 19 sati d) od 19 do 20 sat 10) Sunčevu energiju možemo iskoristiti za: a) spavanje u toplom krevetu b) proizvodnju električne energije c) žutu boju lišća d) slikanje u učionici 11) Voda se u prirodi pojavljuje u krutom stanju, pretvara se u led na određenoj temperaturi. Ta se temperatura naziva: a) izvorište b) plivalište c) ledište d) grijalište 12) Voda se zagrijava i prelazi u plinovito stanje - vodenu paru. Ta temperatura naziva se vrelište. Na kojoj temperaturi se to događa? a) 40° C b) 70 °C c) 80°C d) 100 °C 13) Za mjerenje temperature koristimo spravu koja se zove: a) centimetar b) termometar c) decimetar d) kilometar 14) Voda je otapalo jer otapa neke tvari. Koje? a) plastiku b) metal c) gumu d) šećer 15) U padaline (oborine) ubrajamo: a) selo b) grad c) županiju d) državu 16) Gibanje ili strujanje zraka zove se vjetar. Prepoznaješ li vjetar u ponuđenim odgovorima? a) istok b) zapad c) sjever d) jugo 17) Kojeg plina ima najviše u sastavu zraka? a) dušika b) kisika c) ugljikovog dioksida d) ispušnih plinova automobila 18) Koji plin podržava gorenje? a) dušik b) kisik c) ugljikov dioksid d) ispušni plin automobila 19) Što treba ugraditi na dimnjake tvornica i kuća te na ispušne cijevi automobila kako bi se spriječilo onečišćenje zraka? a) naslonjače b) raspršivače c) pročišćivače d) oglašavače 20) Kako se zove stručnjak koji stalno prati vremenske promjene u zraku i može najbolje predvidjeti vrijeme? a) defektolog b) stomatolog c) biolog d) meteorolog 21) Rastresiti sloj zemljine površine na kojemu rastu biljke, žive životinje i ljudi naziva se: a) tlo b) kamen c) beton d) šljunak 22) Ostatci biljaka i uginulih životinja stvaraju: a) gumus b) humus c) jumus d) kumus 23) Učili smo 5 vrsta tla. Koja se vrsta krije u ponuđenim odgovorima? a) žutica b) plavica c) crnica d) zelenica

Theme

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?