1) γου........νι a) ρού b) πού c) κού 2) ιπποπό........μος a) κα b) του c) τα 3) ρινό........ρος a) πε b) κε c) κι 4) κα.........λα a) πέ b) μί c) μή 5) ........κος a) λύ b) κού c) τό 6) αλε........ a) πο b) πού c) ρού 7) λα.........ς a) κό b) γό c) χός 8) ..........λώνα a) χε b) κε c) χι 9) αρ........δα a) τού b) κού c) γού 10) α..........νός a) χι b) κι c) ρη 11) καρ........ρίας a) κα b) βα c) χα 12) καλα.........ρι a) μά b) λά c) θά

Βρες τη συλλαβή που λείπει

Leaderboard

Theme

Options

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?