1) Moonova crkva ujedinjenja posebno je poznata po masovnim a) vjenčanjima b) sprovodima c) tučama 2) Učenje da nema apsolutnih normi, nego je sve relativno naziva se... a) sekularizam b) sinkretizam c) relativizam d) scijentologija 3) Zlo koje se odnosi na unutrašnju bol i nezadovoljstvo zbog života u grijehu, naziva se... a) metafizičko b) fizičko c) moralno 4) Braća su ga prodala u Egipat, znao je tumačiti snove, a nakon oslobođenja iz tamnice postao je vrlo važna osoba na faraonovu dvoru. Tko je on? a) Jakov b) Izak c) Josip d) Ezav 5) Prije Božjeg poziva živio je u Uru Kaldejskom, imao je oca Teraha, a nećaka Lota. Trebao je žrtvovati sina. Tko je on? a) Haran b) Abraham c) Nahor d) Jisakar 6) On je pisac trećeg evanđelja i Djela apostolskih. Po zanimanju je bio liječnik, bavio se slikarstvom, a prikazuje se simbolom vola ili krilatog teleta. Tko je on? a) Matej b) Marko c) Luka d) Ivan 7) Koja od ovih sekti nije proistekla iz kršćanstva? a) Jehovini svjedoci b) Hare Krišna c) pentekostalci d) mormoni e) adventisti 8) Najraširenija religija je islam. a) Točno b) Netočno 9) Bila je rodom iz Magdale, mjesta na Genezaretskom jezeru, a živjela je kao bludnica. Iz nje je Isus istjerao sedam demona. Tko je ona? a) Saloma b) Herodijada c) Ivana d) Marija Magdalena e) Ana 10) Kao dječak pobijedio je filistejskog diva Golijata, bio je pravedan, ali se oženio udanom ženom, a njezina muža poslao u smrt. Tko je on? a) Šaul b) David c) Salomon d) Jeroboam e) Roboam 11) Bio je brat svetog Petra apostola, Isus ga je prvoga pozvao od Dvanestorice, razapet je na križu u obliku slova iks (X), a spomendan mu se slavi 30. studenoga. Tko je on? a) sveti Jakov b) sveti Ivan c) sveti Matej d) sveti Andrija e) sveti Filip f) sveti Luka 12) Predaja kaže da su oni bili Isusovi djed i baka. Tko su oni? a) Joakim i Sara b) Joakim i Ana c) Jakov i Sara d) Jakov i Ana 13) Bio je prvi židovski kralj, u početku je bio dobar, ali onda ga je počelo hvatati ludilo; posebno je bio ljubomoran na Davida, koji mu je svirao na harfi. Tko je on? a) Salomon b) Jakov c) Roboam d) Ahab e) Šaul 14) Bio je jedini Jahvin prorok u Izraelu nakon što su svi drugi poubijani; pobijedio je Baalove svećenike - Bog je spržio njegovu žrtvu, a ne poganski bogovi. Tko je on? a) Izaija b) Natan c) Ilija d) Jeremija e) Samuel 15) Sektu Hram naroda utemeljio je Jim Jones, koji je uvjerio puno svojih sljedbenika da se ubiju cijanidom. Koliko ih je bilo? a) oko 200 b) oko 500 c) oko 900 d) oko 1.200 16) Njegovo ime znači "iz vode izvađen", imao je ženu Siporu, izveo je Židove iz egipatskog ropstva. Tko je on? a) Izak b) Mojsije c) Benjamin d) David e) Josip 17) Članovi koje od ovih sekti se nazivaju subotari? a) mormoni b) Jehovini svjedoci c) kvekeri d) pentekostalci e) adventisti 18) Koji od ovih ne spada među četvoricu velikih proroka? a) Izaija b) Hagaj c) Jeremija d) Ezekiel e) Daniel 19) Zlo koje se odnosi na patnju zbog bolesti i tjelesnih boli, naziva se... a) fizičko zlo b) metafizičko zlo c) moralno zlo 20) Kako se nazivaju Kristove rane koje netko, zbog suživljenosti s Kristom u patnji, dobije na rukama, nogama, boku ili čelu? a) sigme b) stigme c) ligne 21) Koja od ovih sekti ne dozvoljava transfuziju krvi i izdaje časopis "Kula stražara"? a) Jehovini svjedoci b) pentekostalci c) adventisti d) mormoni e) kvekeri 22) Zavela je, opila i ubila asirskog vojskovođu Holoferna i tako spasila Židove u gradu Betuliji od sigurne smrti. Tko je ona? a) Estera b) Judita c) Rahela d) Sara 23) Dokaz o Božjem postojanju koji polazi od koristi za čovjeka naziva se praktični ili pragmatični. a) točno b) netočno 24) U toj se knjizi govori o pobožnom čovjeku kojemu su poginula sva djeca i koji je izgubio sve svoje bogatsvo i zdravlje, ali je i dalje prihvatio svoju patnju kao Božju volju. a) Knjiga Ezrina b) Knjiga Tobijina c) Knjiga o Jobu d) Knjiga Nehemijina 25) Bio je prvi mučenik Crkve, a bio je jedan od sedmorice prvih đakona. Ubijen je tako što su ga kamenovali. Spomendan mu se slavi 26. prosinca. Tko je on? a) sveti Ivan b) sveti Marko c) sveti Bartol d) sveti Stjepan e) sveti Barnaba f) sveti Pavao 26) Tko je od navedenih najmlađi? a) Jakov b) Izak c) Abraham d) Šaul e) Josip f) David 27) Koliko otprilike ima kršćana u svijetu? a) oko 25% b) oko 34% c) oko 52 % d) oko 63% 28) Pravac koji cijeni samo svjetovno, a ne i vjersko, te iz tog razloga ne priznaje vjernicima pravo na sudjelovanje u društvenom životu naziva se... a) sekularizacija b) sekularizam c) agnosticizam d) relativizam 29) Svetica koju je htio silovati jedan mladić, a kada nije uspio ubio ju je nizom uboda nožem. Zbog toga je osuđen na zatvorsku kaznu od 30 godina, a kad je jednom sanjao sveticu promijenio se i obratio. Tko je svetica? a) sveta Terezija Avilska b) sveta Klara Asiška c) sveta Katarina Sijenska d) sveta Marija Goretti 30) Spajanje više religija u jednu naziva se... a) agnosticizam b) scijentologija c) sinkretizam d) sekularizam 31) Rođen je u Tarzu, bio je progonio Crkvu i oslijepio na ulazu u grad Damask. Poduzeo je 3 misijska putovanja, napisao je više poslanica, a slavi se 29. lipnja, zajedno sa svetim Petrom. Tko je on? a) sveti Luka b) sveti Petar c) sveti Pavao d) sveti Ivan Krstitelj e) sveti Timotej 32) Njegova je majka bila nerotkinja, služio je u Hramu, Bog ga je zvao po imenu i rekao mu da će kazniti sinove svećenika Elija jer su griješili. Tko je on? a) Salomon b) Samson c) Samuel d) Šaul 33) Sekta Božja djeca posebno je poznata po seksualnoj raskalašenosti. a) točno b) netočno 34) Prapovijest Staroga zavjeta odnosi se na slikovit prikaz nekih zgoda, a obuhvaća koliko prvih poglavlja Knjige Postanka? a) 5 b) 11 c) 18 d) 23 35) Osobe koje se oblače u odjeću žute boje šafrana, briju glavu (osim malog repa), nose krpenu torbu oko vrata (u kojoj se nalazi molitvena brojanica), ostavljaju tragove pepela na licu, mladići na ulici plešu i njišu se u ritmu udaranja bubnja..., pripadaju sekti... a) Jehovini svjedoci b) Hare Krišna c) Crna ruža d) Hram naroda 36) Zato što je Krist kao čovjek bio na zemlji vidljiv, ali kao Bog nevidljiv, kažemo da je on... a) Prasakrament b) Prvi simbol c) Znak Božji 37) Koji od ovih nije sakrament inicijacije? a) krst b) potvrda c) euharistija d) pomirenje 38) Koji je od ovih sakrament u službi zajednice a) krst b) euharistija c) bolesničko pomazanje d) pomirenje e) ženidba f) potvrda 39) Koje dvije riječi nedostaju ovdje: “Bog koji nas je ___________ bez nas, nije nas htio _____________ bez nas” (KKC, 1847) a) spasio, natjerati b) načinio, ljubiti c) stvorio, otkupiti d) otkupio, spasiti e) stvorio, spasiti 40) Koja riječ nedostaje: "Kojima _______________ grijehe, otpuštaju im se; kojima zadržite, zadržani su im” (Iv 20, 21-23). a) otpustite b) odriješite c) zadržite d) ispovjedite 41) Kako se naziva vrsta pokore od 3. do 6. st. kad se trebalo ispovijedati pred biskupom, javno, i to samo jednom u životu? a) tarifna b) milosna c) kanonska d) skupna 42) Ispovijed većeg broja ljudi, u nekakvim situacijama velikih katastrofa, naziva se... a) javna b) skupna c) sveukupna d) kanonska e) pojedinačna 43) Koji je prvi uvjet da nam Bog oprosti grijehe u sakramentu ispovijedi? a) kajanje b) priznanje grijeha c) pokora d) odrješenje 44) Štovanje Blažene Djevice Marije naziva se... a) dulija b) bogoštovlje c) mariofilija d) hiperdulija 45) Proglašenje nekoga blaženim a) kanonizacija b) beatifikacija c) blaženikacija d) blaženifikacija 46) Proglašenje nekoga svetim a) kanonizacija b) beatifikacija c) hiperdulija d) blaženifikacija 47) Koji od ovih nije hrvatski svetac? a) sveti Nikola Tavelić b) sveti Leopold Mandić c) sveti Antun Padovanski d) sveti Marko Križevčanin 48) Od kojeg stoljeća Sveta Stolica proglašava nekoga svetim? a) 5. b) 8. c) 10. d) 12. e) 15. f) 17.

Ponavljanje gradiva 1. polugodišta, 4. razred

Theme

Options

Leaderboard

Open the box is an open-ended template. It does not generate scores for a leaderboard.

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?