Correct: 醫院(yīyuàn), 拉肚子(lādùzi), 吃不下(chībùxià), 護士(hù shì), 量體溫(liàng tǐ wēn), 蝦(xiā), 西瓜(xīguā), 食物(shí wù), 新鮮(xīn xiān), 吃壞肚子(chīhuàidùzi), 開藥(kāiyào), 注意(zhùyì), 清淡(qīngdàn), 改善(gǎishàn), 檢查(jiǎnchá), 醫生 (yī shēng), 不舒服 (bù shū fu), 想吐 (xiǎng tù), 飯前 (fàn qián), 飯後 (fàn hòu), 可能 (kě néng), Incorrect: 翳院(yīyuàn), 拉杜子(lādùzi), 護世(hù shì), 酉瓜(xīguā), 食粅(shí wù), 新廯(xīn xiān), 住意(zhùyì), 翳生 (yī shēng),

學華語向前走 第五冊 Lesson 7

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?