1) Koliko je padeža u Hrvatskoj? a) 5 b) 6 c) 8 d) 9 e) 4 f) 7 2) NOMINATIV odgovara na koje pitanje ? a) Tko,Što? b) Koga,Čega? c) O kome,O čemu? d) Oj,Hej! e) S kim,Čime? 3) Vokativ nije dio rečenice a) Da b) Ne 4) 5.padež po redu je_________ a) LOKATIV b) VOKATIV c) INSTRUMENTAL d) DATIV e) GENITIV 5) NOMINATIV odgovara na pitanje KOGA?ČEGA? a) Da b) Ne 6) DATIV odgovara na pitanje KOMU?ČEMU? a) Da b) Ne

Theme

Fonts

Options

Leaderboard

Switch template

Interactives

Restore auto-saved: ?