1) Primul termen din clasa de hidrocarburi Alchine este: a) propina b) 1-butina c) acetilena d) 2-butina 2) Alchinele sunt hidrocarburi nesaturate aciclice care conţin în moleculele lor: a) o triplă legătură între doi atomi de carbon b) o dublă legătură între doi atomi de carbon c) două duble legături între atomi de carbon d) numai legături simple între atomii de carbon 3) Volumul de hidrogen (c.n.) consumat la hidrogenarea totală a 2 moli propină este: a) 89,6 L b) 22,4 L c) 44,8 L d) 112 L 4) O alchină are raportul masic C:H = 12:1. Alchina este: a) propina b) butina c) pentina d) etina 5) Acetilena se recunoaşte cu soluţie de: a) clorură de diaminocupru (I) b) brom c) acid clorhidric d) acid bromhidric 6) Adiţia apei la acetilenă determină obţinerea de: a) etanol b) etan c) etanal d) etandiol 7) Prin hidrogenare parţială propina formează: a) propan b) propenă c) propadienă d) acetilenă 8) La temperaturi şi presiuni obişnuite, în stare pură, acetilena este un gaz: a) de culoare albastră b) de culoare verde c) incolor d) de culoare roşie 9) 1-butina şi 2-butina sunt izomeri : a) de catenă b) de poziţie c) geometrici d) de funcţiune

Tema

Opţiuni

Clasament

Comutare șablon

Activități interactive

Restaurare activitate salvată automat: ?