1) Kako se zove sadašnje glagolsko vrijeme? a) Perfekt b) Aorist c) Prezent 2) Glagolsko vrijeme za izricenje budućih radnji je: a) perfekt b) pluskvamperfekt c) futur prvi 3) Imperfekt glagola biti u 3. l. jd. glasi: a) bijahu b) bijaše c) jest 4) Koja je rečenica nepravilno napisana? a) Kad dođemo u školu, bit ćemo veseli. b) Kad ćemo doći u školu, bit ćemo veseli. c) Kad budemo došli u školu, bit ćemo veseli. 5) Neneglašeni prezent glagola htjeti u 2. l. jd. glasi: a) ćeš b) hoćeš c) si 6) Kako glasi aorist glagola naučiti u 3. l. mn.? a) naučismo b) nauči c) naučiše 7) Koji je oblik glagola smijati se u futuru prvom točno napisan? a) smijati ću se b) smijat ću se c) smijat ču se 8) Koja rečenica nije pravilno napisana? a) Dali ćeš doći? b) Hoćeš li doći? c) Dolaziš li? 9) Aorist glagola biti u 1. l. mn. glasi: a) bi b) bismo c) biše 10) Prošla glagolska vremena su: a) prezent, perfekt, aorist b) perfekt, aorist, imperfekt, pluskvamperfekt c) perfekt, imperfekt, futur pevi

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?