1) Imperfekt je a) Prošlo vrijeme b) Buduće vrijeme c) Sadašnje vrijeme d) Jednostavnog oblika e) Nesvršeno f) Svršeno vrijeme 2) Glagolska imenica tvori se od: a) Osnove i nastavka -je b) Pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog c) Osnove i nastavka-am,-im,-jem,-em d) pomoćnog glagola htjeti i infinitiva 3) Nastavci za glagolski pridjev trpni su: a) -t,-en,-em b) -am,-im,-jem-em c) -ao,-o,-li,-le,-la,-lo d) Nema nastavaka 4) Pluskvamperfekt je: a) Pretprošla radnja b) Predbuduće vrijeme c) Događa se prije neke prošle radnje d) Događa se poslije neke radnje 5) Futur II.uvijek dolazi u rečenici s: a) Futurom I. b) Pluskvamperfektom c) Perfektom d) Prezentom 6) Futur II.je: a) Predbuduća radnja b) Buduća radnja c) Sadašnja radnja 7) Futur I.tvori se od a) Infinitiva i glagolskog pridjeva radnog b) Infinitiva i pomoćnog glagola htjeti c) Glagolskog pridjeva trpnog i pomoćnog glagola htjeti d) Glagolskog pridjeva radnog i glagolskog pridjeva biti 8) Kako se tvori Prezent i što je on: a) Sadašnje vrijeme b) Buduće vrijeme c) Osnova+nastavci -am,-jem,-im,-em d) Osnova+nastavci -li,-le,-la 9) Kako se tvori PERFEKT i što je: a) Pomoćnim glagolom biti i glagolskim pridjevom radnim b) Pomoćnim glagolom htjeti i glagolskim pridjevom radnim c) Prošlo vrijeme d) Buduće vrijeme 10) Imperativ izriče: a) Zapovijed,naredbu, molbu,zabranu b) Molbu,zahvalu,radnju c) Zapovjedni je način d) Način molbe 11) Jednostavna glagolska vremena su: a) Prezent b) Imperfekt c) Aorist d) Pluskvamperfekt e) Perfekt f) Imperativ 12) Složena glagolska vremena su: a) Perfekt b) Futur I. c) Futur II. d) Aorist e) Pluskvamperfekt f) Prezent 13) Jednostavna glagolska vremena tvore se od: a) Osnove+nastavka b) Pomoćni glagoli+glagolski pridjev 14) Složena glagolska vremena tvore se od: a) Osnove i nastavka b) Glagolskog pridjeva i pomoćnog glagola 15) Što je Imperativ? a) Glagolski način b) Glagolsko vrijeme

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?