1) Koje se glagolsko vrijeme tvori pomoću prezenta pomoćnog glagola biti? a) aorist b) pluskvamperfekt c) perfekt 2) Koje je glagolsko vrijeme složeno? a) prezent b) pluskvamperfekt c) aorist 3) Koje se glagolsko vrijeme tvori pomoću infinitiva? a) futur II b) futur I c) pluskvamperfekt 4) Koje vrijeme nije prošlo? a) aorist b) prezent c) perfekt 5) Koje je glagolsko vrijeme jednostavno? a) imperfekt b) perfekt c) futur II 6) Koja glagolska vremena koriste glagolski pridjev radni pri tvorbi? a) prezent b) perfekt c) pluskvamperfekt 7) Koja glagolska vremena ovise o glagolskom vidu? a) aorist b) imperfekt c) prezent 8) Rečenica: Zaustavismo se na tren. napisana je u  a) imperfektu b) aoristu c) prezentu 9) Bijah gledao film cijelu večer. Glagolsko vrijeme u rečenici je a) aorist b) pluskvamperfekt c) imperfekt 10) Nenaglašeni prezent pomoćnog glagola htjeti 3. o. mn. glasi: a) će b) hoće c) ćeš

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?