1) Aorist se tvori od: a) svršenih glagola b) nesvršenih glagola c) infinitiva 2) Aorist je: a) sadašnje glagolsko vrijeme b) prošlo glagolsko vrijeme c) buduće glagolsko vrijeme 3) U kojim licima aorista naizgled nema nastavka, odnosno postoji nulti nastavak? a) 1. lice jednine i 3. lice množine b) 2. i 3. lice množine c) 2. i 3. lice jednine 4) Koja je rečenica napisana u aoristu? a) Maloprije prođe ovuda prosjak. b) Kad prođe pokraj vas, pomozite mu. 5) Što je imperfekt? a) Infinitiv b) Prošlo nesvršeno glagolsko vrijeme c) Prošlo svršeno glagolsko vrijeme 6) Koliko skupina nastavka ima imperfekt? a) Tri b) Pet c) Četiri 7) Pluskvamperfekt izriče radnje koje su se dogodile prije neke prošle radnje? a) DA b) NE 8) Pluskvamperfekt je: a) Pretprošlo glagolsko vrijeme b) Prošlo glagolsko vrijeme c) Buduće glagolsko vrijeme 9) Od čega se tvori pluskvamperfekt? a) Perfekta ili imperfekta, glagola biti i glagolskog pridjeva radnog b) Aorista i sadašnjeg glagolskog vremena c) Infinitiva 10) U kojem je glagolskom vremenu napisana riječ ''hodaste''? a) Pluskvamperfekt b) Imperfekt c) Aorist 11) U kojem je glagolskom vremenu napisana riječ ''krenuše''? a) Aorist b) Imperfekt c) Pluskvamperfekt 12) U kojem je glagolskom vremenu napisana riječ ''tražijasmo''?  a) Aorist b) Pluskvamperfekt c) Imperfekt 13) Koja je rečenica napisana u aoristu? a) Pogledah tamo. b) Razgovarahu uz vrata. c) Već sam bio došao. 14) Koja je rečenica napisana u imperfektu? a) Ruže su bile uvenule. b) Otvarah velika vrata. c) One bijahu odletjele. 15) Koja je rečenica napisana u pluskvamperfektu? a) Zamislih se. b) Ruže bijahu uvenule.  c) Dugo spavah.

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?