1) Što izričemo aoristom? a) prošle svršene radnje koje su se dogodile u prošlosti ili su kratko trajale  b) prošle nesvršene radnje koje su se davno dogodile ili su dugo trajale  c) prošle radnje koje su se dogodile prije neke druge prošle radnje  2) Što je aorist i od čega se tvori? a) prošlo nesvršeno glagolsko vrijeme koje se tvori od nesvršenih glagola b) prošlo svršeno glagolsko vrijeme koje se tvori od svršenih glagola  c) prošlo glagolsko vrijeme koje se tvori od perfekta / imperfekta pomoćnoga glagola biti i glagolskog pridjeva radnog 3) Koje nastavke u aoristu upotrebljavamo kad je zadnje slovo osnove samoglasnik? a) oh, e, e, osmo, oste, oše b) ah, aše, aše, asmo, aste, ahu c) h, -, -, smo, ste, še 4) Koje nastavke u aoristu upotrebljavamo kad je zadnje slovo osnove suglasnik? a) h, -, -, smo, ste, še b) oh, e, e, osmo, oste, oše c) ah, aše, aše, asmo, aste, ahu 5) U 2. i 3. licu jednine nekih glagola u aoristu dolazi do promjene glasova, a glas K zamjenjuje se Č i Ž samo ako je ispred nastavka koje slovo? a) -A b) -I c) -E 6) Što izričemo imperfektom? a) prošle svršene radnje koje su se dogodile u prošlosti ili su kratko trajale b) prošle nesvršene radnje koje su se davno dogodile ili su dugo trajale c) prošle radnje koje su se dogodile prije neke druge prošle radnje 7) Što je imperfekt i od čega se tvori? a) prošlo nesvršeno glagolsko vrijeme koje se tvori od nesvršenih glagola b) prošlo glagolsko vrijeme koje se tvori od perfekta / imperfekta pomoćnoga glagola biti i glagolskog pridjeva radnog c) prošlo svršeno glagolsko vrijeme koje se tvori od svršenih glagola 8) Koliko skupina nastavaka imamo u imperfektu? a) pet b) tri c) dvije 9) Pred kojim nastavcima (u imperfektu) provode se promjene glasova: DOLAZITI - DOLAZ + JAH = DOLAŽAH  a) - ah  b) - ijah c) - jah  10) Kako je imperfekt glagolsko vrijeme? a) jednostavno b) složeno 11) Što izriče pluskvamperfekt? a) prošle radnje koje su se dogodile prije neke druge prošle radnje b) prošle nesvršene radnje koje su se davno dogodile ili su dugo trajale c) prošle svršene radnje koje su se dogodile u prošlosti ili su kratko trajale 12) Kakvo je pluskvamperfekt glagolsko vrijeme? a) pretprošlo b) prošlo c) buduće 13) Od čega se tvori pluskvamperfekt? a) nesvršenih glagola b) osnove i nastavka c) perfekta / imperfekta te pomoćnog glagola biti + glagolskog pridjeva radnog 14) Gdje se pluskvamperfekt tvori od perfekta? a)  bijaše b) bio je 15) Gdje se pluskvamperfekt tvori od imperfekta? a) bili ste b) bijaste 16) Glagolom u futuru II. izričemo buduću radnju koja će se dogoditi... a) poslije prve buduće radnje b) prije prve buduće radnje c) prije druge buduće radnje 17) Futur II. je predbuduće vrijeme? a) da b) ne 18) Od čega se tvori futur II.? a) svršenog prezent pomoćnog glagola biti i glagolskog pridjeva radnog  b) infinitiva c) nesvršenog prezent pomoćnog glagola biti i glagolski pridjev radni 19) U rečenicama gdje izričemo dvije buduće radnje predbuduću radnju izričemo ____________ ili ___________ a) futurom I. i imperfektom nesvršenog glagola b) futurom II. i prezentom svršenog glagola c) futurom II. i futurom I. 20) Čime izričemo buduću radnju? a) perfektom b) futurom I. c) futurom II.  

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?