Быстрее создавайте лучшие уроки
nǐ shì lǎoshī ma?, wǒshì Eluósī rén。, wǒ qù xuéxiào。, jiějie xǐhuan chī chūnjuǎn。, nǐ jiào shénme míngzi?, yī èr sān sì wǔ liù qī bā jiǔ shí, zhè shì wǒ de māma。, qǐng jǔ shǒu。, bàba yǒu shūbāo。, gěi nǐ bǐ。, nǐ men hē shénme ?, wǒ hē guǒzhī。, māma hē kāfēi。, jiǎozi hǎochī ma?, zài zhuōzi shàngmiàn yǒu xiàngpí。.

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный