Correct: a rubber, an apple, a book, an umbrella, a pencil, an iguana, a snake, an old pen, a new computer, a paintbrush, Incorrect: an ruler, an pencil case, a orange, an bag, a eagle, a octopus, an ball, a old ruler, an new bag, an boy,

Таблица лидеров

Тема

Параметры

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?