1) Skup povezanih računala koja mogu međusobno komunicirati radi razmjene podataka putem nekog medija za prijenos podataka zove se a) računalna mreža b) paketni prijenos c) računalna igra 2) Izbaci uljeza a) protokol b) bežična c) žična d) optička 3) Vrsta računalnih mreža prema veličini (izbaci uljeza) a) PAN b) MAN c) LAN d) WAN e) JAN 4) Odnos računala u mreži može biti: a) ravnopravan i neravnopravan b) neravnopravan c) ravnopravan d) korisnički 5) Najveća WAN mreža je a) radna grupa b) LAN c) MAN d) internet 6) Neravnopravan odnos računala u mreži zove se: a) čvor-čvor model b) korisničko-poslužiteljski model 7) Mreža koja se prostire na području jednog grada je a) LAN b) MAN c) WAN d) PAN e) CAN 8) Slika prikazuje a) internet b) mrežu neravnopravnih računala c) mrežu ravnopravnih računala

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?