1) Kako nazvamo veseli tempo? a) Presto b) Vivo c) Allegro d) Moderato e) Andante f) Lento 2) Koja je dinamička oznaka za srednje tiho? a) pp b) p c) mp d) mf e) f f) ff 3) Kako nazivamo najdublji muški pjevački glas? a) Bas b) Bariton c) Tenor 4) Što je menuet? a) Stari francuski ples b) Stari engleski ples c) Stari španjolski ples d) Stari talijanski ples 5) Koje je najveće gudaće glazbalo? a) Violina b) Viola c) Kontrabas d) Violončelo 6) Koje glazbalo ima tipke koje su povezane batićem koji udara u metalne pločice? a) Čembalo b) Orgulje c) Harmonika d) Čelesta 7) Kako nazivamo glazbeni oblik u kojem se tema ponavlja najmanje 3 puta? a) Rondo b) Tema c) Coda d) Epizoda 8) Kako nazivamo postupno pojačavanje tona? a) Crescendo b) Decrescendo 9) Kako se izvodi vokalna glazba? a) Pjevanjem b) Sviranjem 10) Koliko gitara ima žica? a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 8 11) Što je balun? a) Slavonski narodni ples b) Istarski narodni ples c) Dalmatinski narodni ples

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?