1) Stilsko sredstvo ponavljanja istih samoglasnika u stihu. a) katren b) asonanca c) didaskalije d) haiku 2) Stilsko sredstvo kojim prikazujemo životinje, stvari, pojave, itd. s ljudskim osobinama. a) personifikacija b) osmerac c) lirika d) isprekidana 3) Koristi se u drami, piše se u zagradama i govori glumcima što da rade na pozornici. a) lirika b) onomatopeja c) didaskalije d) asonanca 4) Rima sa shemom abcb. a) fabula b) lirika c) isprekidana d) katren 5) Stilsko sredstvo ponavljanja istih suglasnika u stihu. a) personifikacija b) dijalog c) aliteracija d) haiku 6) Književni rod kojem pripadaju pjesme. a) lirika b) dijalog c) didaskalije d) katren 7) Rima ili... a) didaskalije b) osmerac c) srok d) katren 8) Redoslijed događaja u književnom, filmskom ili kazališnom djelu; redoslijed zbivanja radnje. a) dijalog b) anegdota c) lirika d) fabula 9) Razgovor dvije osobe je... a) dijalog b) aliteracija c) onomatopeja d) katren 10) Drugi naziv za četverostih. a) katren b) srok c) metafora d) onomatopeja 11) Ako jedan stih ima osam slogova zovemo ga: a) osmerac b) lirika c) personifikacija d) onomatopeja 12) Stilsko izražajno sredstvo oponašanja zvukova iz prirode. a) anegdota b) srok c) didaskalije d) onomatopeja 13) Kratka priča koja opisuje neki čudan, neobičan ili smiješan događaj. Na kraju te priče uvijek je istaknuta pouka. a) didaskalije b) fabula c) anegdota d) metafora 14) Stilsko izražajno sredstvo u kojem se jedna riječ zamjenjuje drugom na osnovi sličnosti. a) osmerac b) metafora c) personifikacija d) anegdota 15) Pjesma od tri stiha (slogovi: 5-7-5). a) haiku b) katren c) isprekidana d) metafora

Književnoteorijski pojmovi, 6.razred

Тема

Параметры

Таблица лидеров

Переключить шаблон

Интерактивный

Восстановить автоматически сохраненное: ?