Osmislite bolja predavanja brže
Тачно: Читај је императив, Учећи је глаголски прилог садашњи, Седну је презент, Будеш певао је футур други, Седели бисте је потенцијал, Продат је трпни глаголски придев, Покиснувши је глаголски прилог прошли, Нетачно: Били су чекали је потенцијал, Тражећи је радни глаголски придев, Отвориш је футур први, Исекавши је глаголски прилог садашњи, Одвезати је презент, Пробао бих је футур други, Попио је императив,

Лични и нелични глаголски облици

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti

Tabela

Promeni šablon

Interaktivne aktivnosti