1) Na oblohe svietilo žiarivé slnko. Vo vete je: a) 6 obojakých spoluhlások, 8 tvrdých spoluhlások, 1 dvojhláska b) 1 dlhá samohláska, 8 krátkych samohlások, 2 znelé párové spoluhlásky c) 6 znelých nepárových spoluhlások, 8 krátkych samohlások, 2 mäkké spoluhlásky d) 1 mäkká spoluhláska, 3 neznelé spoluhlásky, 2 dvojhlásky 2) Slabikotvorné spoluhlásky sú v slovách: a) vĺča, kŕmiť, stĺp b) vlak, stĺp, stôl c) vlk, rak, vŕba d) kôl, plachý, krava 3) V ktorej možnosti majú všetky slová rovnaký počet slabík? a) demokracia, vypočítať, zakrúžkujte b) panovník, kolobežka, položiť c) fotografia, náboženstvo, gymnázium d) biológia, generácia, vyprovokovať 4) V ktorej možnosti je slovo správne rozdelené na slabiky? a) ja-bĺ-čko b) ja-bĺč-ko c) ja-bĺ-č-ko d) jab-ĺč-ko 5) V ktorom slovnom spojení nedochádza k spodobovaniu? a) pod stolom b) cez cestu c) nad hrobom d) s Jankou 6) V ktorom slove sa uplatňuje pravidlo o rytmickom krátení? a) mliečny b) státie c) holubí d) číslice 7) Vo vete Pichlo ma pri srdci. je a) nevyjadrený podmet b) vyjadrený podmet c) slovesno-menný prísudok d) slovesný vetný základ 8) Doplň správne i, í, y, ý do vety: Det_ rad_ chodil_ do k_na. a) i, i, i, i b) i, y, i, i c) i, i, i, y d) i, y, i, y 9) Ktoré slovné spojenie je napísané správne? a) od tridsaťjeden žiakov b) v dvadsiatich rokoch devätnásteho storočia c) oslava päťdesiatich narodenín d) v pretekoch skončil siedmi 10) V ktorej možnosti sa všetky podstatné mená skloňujú podľa rovnakého vzoru? a) v koláči, s jeleňom, v stroji b) s futbalistom, s dedom, klaviristi c) pod stromom, pre holuba, dva psy d) od deda, s jeleňom, dvaja psi 11) Ktoré slovné spojenie je napísané správne? a) Tatranskí turisti b) veľkonočné sviatky c) Kysucké Nové mesto d) veľká noc 12) V ktorej možnosti nie je veta s klesavou melódiou? a) Akú má dnes náladu? b) Zatvorte okno! c) Janka vložila záložku do knihy. d) Bola si včera v obchode? 13) Slovo okolo vo vete Moja babka má okolo 70 rokov. je a) podstatné meno b) predložka c) častica d) príslovka 14) V ktorej vete sú iba plnovýznamové slovné druhy? a) Cez cestu prebehla malá líška. b) Príď aj zajtra! c) Koľko máš rokov? d) V sobotu nás čaká výlet do Prahy. 15) Zajtra by sme nemuseli písať písomku. Sloveso je v a) budúcom čase podmieňovacieho spôsobu b) prítomnom čase podmieňovacieho spôsobu c) budúcom čase oznamovacieho spôsobu d) minulom čase podmieňovacieho spôsobu 16) Nech sa vám darí! Veta je a) rozkazovacia b) opytovacia c) oznamovacia d) želacia 17) Aby sa v texte neopakovali tie isté slová, využívame a) Synonymický slovník slovenčiny b) Pravidlá slovenského pravopisu c) Krátky slovník slovenského jazyka d) Malý frazeologický slovník 18) Ktoré slovo vzniklo rovnakým slovotvorným postupom ako slovo nadmorský? a) nadhľad b) moreplavec c) vyskočiť d) prekrásny 19) PSČ je a) skratkové slovo b) iniciálová skratka c) iniciálová značka d) skratka 20) Ťažko sa jej dýchalo. Veta je a) jednočlenná slovesná b) dvojčlenná úplná c) jednočlenná neslovesná d) dvojčlenná neúplná 21) Ktorá veta je z hľadiska písania čiarok napísaná správne? a) Preletel okolo, ako víchor. b) Janka, naša spolužička vyhrala prvé miesto. c) Bol nahnevaný, a tak sme sa ho viac nepýtali. d) Povedal že zajtra, už nepríde. 22) Ktoré tvrdenie o administratívnom štýle je nepravdivé? a) je stručný b) autor používa rečnícke otázky c) vyskytuje sa v písomnej forme d) žánrom je žiadosť 23) V ktorej možnosti sa všetky podstatné mená skloňujú podľa rovnakého vzoru? a) z Kysúc, z pľúc b) s okuliarmi, z lyží c) na saniach, na pleciach d) do nohavíc, na saniach 24) V septembri pôjdeme na dovolenku do Španielska. Ktorý vetný člen je určený nesprávne?  a) pôjdeme - slovesný prísudok b) v septembri - príslovkové určenie času c) do Španielska - príslovkové určenie miesta d) na dovolenku - príslovkové určenie miesta 25) Vo vete Dnes v škole chýbali traja. je prisudzovací sklad a) v škole chýbali b) oni chýbali c) chýbali traja d) dnes chýbali 26) Akou literárnou formou je rozprávka? a) lyrickou b) epickou c) prozaickou d) umeleckou 27) Moja mama má nový džob. Zvýraznené slovo je a) slangové b) spisovné c) nárečové d) básnické 28) V ktorej možnosti sú príslovky rovnakého druhu? a) rovno, vzadu, potom b) zrazu, včas, rýchlo c) smelo, smiešne, pomaly d) dobre, naschvál, omylom 29) Ktorá priama reč je napísaná správne? a) ,,Áno," povedal ,,zajtra sa môžeme stretnúť." b) ,,Áno" povedal, ,,zajtra sa môžeme stretnúť." c) ,,Áno", povedal, ,,zajtra sa môžeme stretnúť". d) ,,Áno," povedal, ,,zajtra sa môžeme stretnúť." 30) Ktorá veta je napísaná správne? a) Na ulici stálo susedovo auto. b) Sestrine zrkadlo bolo veľmi špinavé. c) Rybý tuk je veľmi zdravý. d) Katkiny bratia čakali pred obchodom 31) Medzi predstaviteľov romantizmu nepatrí: a) Samo Chalupka b) Jozef Gregor Tajovský c) Andrej Sládkovič d) Janko Kráľ 32) Epiteton je v možnosti: a) ľudské telo b) hudba Mozarta c) veniec šťastia d) veselý potôčik 33) V ktorej možnosti sú iba epické žánre? a) modlitba, novela, román b) novela, poviedka, sonet c) novela, bájka, báj d) rozprávka, balada, báseň 34) Zvieratá, ponaučenie, alegória - tieto pojmy sa spájajú s a) bájkou b) rozprávkou c) bájou d) povesťou 35) Ktoré tvrdenie je pravdivé: a) replika je väčšia časť ako dejstvo b) komédia je žánrom epiky c) uvedenie dramatického diela na scénu sa nazýva inscenácia d) posledné uvedenie divadelnej hry sa nazýva repríza

SJL9 - Príprava na prijímacie pohovory

Rebríček

Téma

Možnosti

Prepnúť šablónu

Interactívne

Obnoviť automaticky uložené: ?