1) Třetí stupeň od přídavného jména jemný je: a) nejjemější b) nejjemnější c) nejemější d) nejemnější 2) Ve slově be__ubý píšeme: a) -z-, protože se jedná o slovo, které začíná kořenem bez- b) -zz-, protože se jedná o předponu bez- a kořen začínající na -z- c) -zz-, je to výjimka, kterou si musíme pamatovat d) -z- i -zz-, je to jedno, obě možnosti jsou správné 3) Ve spojení čas m_jí píšeme: a) -í-, protože se nejedná o vyjmenované slovo ani slovo s ním příbuzné b) -ý-, protože jde o slovo odvozené od vyjmenovaného slova mýt c) -y-, protože jde o slovo odvozené od vyjmenovaného slova mýt d) -í- nebo -ý-, mohou být obě možnosti, je to jedno 4) Ve spojení léčebná k_ra napíšeme: a) -ů-, protože se nachází uvnitř slova b) -u-, protože se nachází uvnitř slova c) -ú-, protože se jedná o slovo přejaté d) -ů- i -ú-, obojí možnost je správná 5) Správný tvar 1. pádu množného čísla od spojení děravý pytel je: a) děraví pytle b) děraví pytli c) děravé pytlové d) děravé pytle 6) Předložka s se pojí nejčastěji: a) se 7. pádem b) s 6. pádem c) se 4. pádem d) s 3. pádem 7) Ve slově objezd napíšeme skupinu -bje-, protože: a) jedná se o předponu ob- a kořen začínající na -je- b) je to cizí slovo, ve kterém píšeme skupinu -bje- vždy c) je to výjimka, kterou si musíme pamatovat d) ve slově je kořen -bje- 8) Která řada slov naznačuje směr dohromady: a) seskočit, sfouknout, smýt, shnít b) zkouška, zničit, zbavit, zlomit c) shromáždění, sběr, schůzka, stočit se d) slevit, spálit, spasit, skonat 9) S pravopisnou chybou je napsaná řada slov: a) seřadit se, slétnout se, stisknout, shrabat b) sčervenat, zestárnout, zdřevěnět, zemřít c) vzlétnout, vzhlédnout, vzplanout, vzpírat d) schůze, schovat (se), ztuhnout, vzniknout 10) Předponu z-, ze- píšeme ve významu: a) směru z povrchu pryč b) směru vzhůru c) změny stavu a dokončení děje d) směru dolů 11) Ve dvojici slov noha - nožka dochází k jevu : a) střídání samohlásek i souhlásek b) krácení samohlásek c) dloužení samohlásek d) střídání souhlásek 12) Která věta je napsána bezchybně? a) Tamnější lidé nás mile přivítali. b) Má oči modré jako poměnky. c) Poštou mi přišel objemný balík. d) V minulosti se dámy ovívaly vjejířem. 13) Která věta obsahuje chybu? a) Vichřice spůsobila veliké škody. b) Číšník dostal vysoké spropitné. c) Zpytuj svědomí. d) Jablko zčervivělo. 14) Spojení slov pardubický hokejista má tvar 1. pádu množného čísla: a) pardubický hokejisti b) pardubický hokejisté c) pardubické hokejisty d) pardubičtí hokejisté

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?