1) ИНФИНИТИВ ЈЕ: a) прошло време b) садашње време c) основни облик глагола d) будуће време e) сложен глаголски облик f) личан глаголски облик 2) Глагол ОБУЋИ СЕ према глаголском виду је: a) повратан b) свршен c) прелазни d) несвршен e) непрелазни f) инфинитив 3) Глагол КУВАТИ је према глаголском роду: a) непрелазни b) несвршен c) свршен d) прелазни e) повратни f) презент 4) Одреди инфинитивну основу глагола СЕСТИ: a) седне- b) седа- c) сес- d) седос- e) сек- f) сед- 5) Како гласи презентска основа глагола ЛЕЋИ a) ле- b) легос- c) леже- d) легне- e) лег- f) лежи- 6) Инфинитивна и презентска основа глагола ВИДЕТИ:  a) исте су b) тај глагол нема основе c) гласе ВИДЕ- и ВИДИ- d) гласе ВИДЕ- и ВИДИМО- e) гласе ВИДА- и ВИДЕ- f) некад су исте, а некад нису 7) Помоћни глагол је: a) смети b) треба c) почети d) желети e) моћи f) бити 8) Краћи, енклитички облик презента помоћног глагола ХТЕТИ гласи: a) сте b) ћеш c) будемо d) је e) му f) буду 9) Презент означава: a) будуће време b) основни облик глагола c) глаголски вид d) садашње време e) глаголски род f) прошло време 10) Прошло време другачије се назива: a) презент b) радни глаголски придев c) повратни глагол d) прелазни глагол e) перфекат f) футур 11) Означи категорију коју немају глаголи: a) род b) падеж c) вид d) потврдност e) број f) лице 12) Како гласи 3. лице једнине презента глагола ПЕВАТИ? a) ПЕВА b) ПЕВАЋЕ c) ЈЕ ПЕВАО d) ЋЕ ПЕВАТИ e) ПЕВАЛА ЈЕ f) ПЕВАЈУ 13) Како гласи 1. лице множине женског рода глагола ДОЋИ у перфекту? a) смо дошли b) ћемо доћи c) дођемо d) смо дошле e) смо долазиле f) дошле 14) Означи тачан облик 2. лица множине футура глагола ПРОЋИ: a) прођете b) проћи ћете c) проћи d) пролазите e) проћићете f) сте прошли 15) Означи правилно написан пример: a) гледа ћемо b) писа ћу c) имаћемо d) ићићете e) не ћу гледати f) проћиће

ГЛАГОЛИ - вежба

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?