1) Što su nepromjenjive vrste riječi? a) Vrsta riječi. b) Sva bića stvari i pojave. c) Riječi koje ne ostaju u istom obliku kod promjene roda, broja i padeža d) Riječi koje povezuju druge riječi. e) Gradivo 4. razreda O.Š. f) Vrsta riječi koja označava da se riječi ne trebaju promijeniti koristeći sufikse i prefikse. 2) Sto izriče glagolski pridjev trpni? a) Da se radnja odvija na nekome. b) Da se radnja odvija na vršitelju radnje. c) Da vršitelj radnje obavlja radnju na sebi. d) Da objekt trpi radnju. e) Da objekt vrši radnju i da je trpi vršitelj. f) Da se radnja vrši na radnji. 3) Koji nastavci idu na osnovu glagola u glagolskom pridjevu radnom? a) -lo, -la, -lo, -li, -le, -la b) -njen, -jen c) -o, -la, -lo, -li, -le, -la d) -aše, -jaše, -daše e) Niti jedan od ponuđenih. 4) Što je glagolska imenica? a) Imenuje glagol. b) Nastaje od predikatske osnove i pomoćnog glagola biti. c) Veznik i njegov skup riječi. d) Pojam bitan za matematiku. e) Marka automobila. f) Ništa od navedenog odgovara na pitanje 5) Sto je aorist? a) Prošlo vrijeme koje se tvori od verbalne osnove i nastavaka -ije i -je b) Prošlo vrijeme koje se tvori od predikatne osnove i nastavaka -ije i -je c) Prošlo vrijeme koje se tvori od glagolske osnove i nastavaka -ije i -je d) Prošlo vrijeme koje se tvori od infinitivne osnove i nastavaka -ije i -je. e) Ništa od do sada navedeno. f) Prošlo vrijeme. 6) Sto je pluskvamperfekt? a) Pretprošlo vrijeme. b) Prošlo vrijeme koje se završava u sadašnjosti. c) Prošlo vrijeme koje je svršeno. d) Pretprošlo vrijeme koje se treba dovršiti u budućnosti. e) Tvori se od glagolskog pridjeva radnog i prezenta pomoćnog glagola biti. f) Ništa od navedenog. 7) Na koji se od sljedećih naziva piše veliko početno slovo u svakoj riječi? a) prvi svjetski rat b) babina greda na krbavi c) ilirski pokret d) nacionalni muzej suvremene matematike i informatike e) osnovna škola borovje f) Ništa od navedenog. 8) Kada se piše zarez u složenoj rečenici? a) U inverziji i odmicavanju. b) U inverziji i ograđivanju. c) U imperfektu. d) U inverziji i umetanju. e) U inverziji i nadodavanju. f) Ništa od navedenog. 9) Sto je inverzija? a) Zamjena reda za hamburgere u McDonaldsu. b) Zamijena redoslijeda surečenica u jednostavnim rečenicama. c) Zamijena dvije rečenice. d) Zamijena redoslijeda surečenica u složenim rečenicama. e) Zamijena redoslijeda gramatičkog poretka riječi u surečenici. f) Ništa od navedenog. 10) Što je složena rečenica? a) Rečenica sa više predikata. b) Rečenica sa više subjekata. c) Rečenica sa više objekata. d) Rečenica koja je komplicirana ko spagetti. e) Rečenica sa više od 100 slova. f) Ništa od navedenog. 11) Što je predikat? a) Glagol. b) Imenica. c) Književna riječ koja označava predviđanje budućnosti. d) Riječ koja ima neizravnu vezu sa pridjevima. e) Riječ koja označava radnju u rečenici, jezgra rečenice. f) Ništa od navedenog. 12) Što je stilistika? a) Znanost koja proučava vrste riječi. b) Znanost koja smišlja nove riječi. c) Znanost o prefiksima i sufiksima. d) Dio kroatologije koji se bavi izgovorima (za domaće zadaće) e) Dio psihologije koja se bavi hrvatskom kulturnom baštinom f) Ništa od navedenog. 13) Kako se tvore nove riječi? a) tako da se na već postojeću riječ dodaje ili prefiks ili sufiks b) Tako da se dodaju nove riječi na postojeću riječ c) Tako da se oduzimaju jezici i kultura ljudima d) Tako da nastane potreba za njima. e) Ništa od navedenog. 14) Koliko ima vrsta riječi i na koje se dijele? a) Ima 10 vrsta riječi, i dijele se na nepromijenjive i nadpromijenjive b) Ima ih 12 i dijele se na nepromijenjive i promijenjive. c) Ima ih 10 i dijele se na promijenjive i nepromjenjive d) Ima ih 3, i dijele se na imenice, glagole i pridjeve. e) Ima ih 8 i dijele se na pola pravilno. f) Ništa od navedenog. 15) Što je sufiks? a) Sufiks je nastavak kojega umetamo u riječ. b) Sufiks je nastavak koji se dodaje na kraju riječi. c) Sufiks je nastavak kojega dodajemo na početku riječi. d) Sufiks je nastavak koji stavljamo na kraj interpunkcijskog znaka. e) Sufiks je znak kojime završavamo kraj rečenice f) Ništa od navedenog. 16) Što su homonimi? a) homonimi su riječi koje imaju isti oblik ali isto značenje b) homonimi su riječi koje imaju različiti oblik ali isto značenje c) homonimi su riječi koje imaju isti oblik i isto značenje d) homonimi su riječi koje imaju različiti oblik e) Ništa od navedenog. f) Točan odgovor. 17) Što su homografi? a) homografi su riječi koje imaju isti oblik, isto se pišu ali imaju različito značenje i različito se izgovaraju. b) Homogena smjesa vezana za grafički dizajn. c) Vrsta riječi koja imenuje bića, stvari i pojave. d) Netočan odgovor e) b je točan. f) Ništa od navedenog. 18) Što su homofoni? a) Suprotno od homografa. b) riječi koje imaju isti izgovor ali različito se pišu i imaju različito značenje c) Ništa od navedenoga. d) Limeni puhački instrument. e) Riječi koje imaju isto značenje i različito se izgovaraju. f) Pop band u Škotskoj. 19) Što su frazemi? a) Izreke od naših baka. (volimo naše bake) b) Gramatički poredana fraza za izvod jotacije. c) Glasovna promjena u kojoj se mijenja smisao rečenice. (izbjegavati) d) Frazemi su izreke ili poslovice koje se koriste u razgovornom jeziku. e) Fraze koje se koriste za game show igre kao "kolo sreće" f) Ništa od navedenog. 20) Tko je likota? a) Medo iz lektire kojega svatko voli. b) Medo iz lektire kojega svatko voli.. c) Medo iz lektire kojega svatko voli... d) Medo iz lektire kojega svatko voli.... e) Medo iz lektire kojega svatko voli..... f) Mrzim tog medvjeda

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?