1) U mjesecu ožujku obilježavaju se Dani hrvatskoga jezika? a) da b) ne 2) Imenuj prvo pismo i jezik Hrvata. a) glagoljica i hrvatski jezik b) latinica i latinski jezik c) glagoljica i latinski jezik 3) Navedi koje je najstarije slavensko pismo ? a) latinica b) glagoljica c) ćirilica 4) Glagoljska abeceda naziva se ? a) abeceda b) azbuka c) bosančica 5) Hrvatsku ćirilicu zovemo još i ? a) latinica b) bosančica c) bosanćica 6) Imenuj najstariji spomenik naše pismenosti na latinskom jeziku i latinici. a) Trpimirov natpis b) Branimirov natpis c) Bašćanska ploča 7) Iz koje godine datira Trpimirov natpis? a) 1100. b) 852. c) 888. 8) Bašćanska ploča ima vrijednost? a) jezičnu b) pravnu c) povijesnu d) staru e) sportsku 9) Gdje je pronađena Bašćanska ploča? a) Na Krku. b) U Baški. c) U Jurandvoru. d) u crkvici sv. Marije e) u crkvici sv. Lucije 10) Gdje se danas čuva Bašćanska ploča? a) U Hrvatskom narodnom kazalištu b) U Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti c) U Baški. 11) U tekstu Bašćanske ploče spominje se: a) opat Držiha i opat Dobrovit b) kralj Tomislav c) kralj Zvonimir 12) Tekst Bašćanske ploče ima? a) 13 redaka i 110 riječi b) 13 redaka i 107 riječi c) 13 redaka i 90 riječi 13) Imenuj najstariji i najcjelovitiji sačuvani pravni dokument. a) Misal po zakonu rimskog dvora b) Vinodolski zakonik c) Šibenska molitva 14) Povaljska listina pisana je ? a) hrvatskom ćirilicom/ bosančicom b) glagoljicom c) latinicom 15) Šibenska molitva zove se još i Gospina pohvala? a) ne b) da 16) Pjesnički tekst napisan latinicom i hrvatskim jezikom naziva se? a) Povaljska listina b) Misal po zakonu rimskog dvora c) Šibenska molitva 17) Šibenska molitva napisana je u ? a) 15.st. b) 14.st. c) 13.st. 18) Što su inkunabule? a) Knjige tiskane do 1501. god. b) Knjige tiskane u 11. st. c) Knjige tiskane poslije 1501. god. 19) Prva hrvatska tiskana knjiga naziva se? a) Vinodolski zakonik b) Bašćanska ploča c) Misal po zakonu rimskog dvora 20) Kada je tiskan Misal? a) 1583. b) 1483. c) 1438. 21) Je li Misal po zakonu rimskog dvora inkunabula? a) da b) ne 22) Kojim je pismom pisana Bašćanska ploča? a) latinicom b) ćirilicom c) glagoljicom 23) Imenuj koji spomenik hrvatske pismenosti prepoznaješ? a) Branimirov natpis b) Trpimirov natpis c) Bašćansku ploču 24) Hrvatska narječja su? a) štokavsko b) kajkavsko c) čakavsko d) ikavsko 25) Hrvatski su govori? a) jekavski b) ikavski c) ekavski d) čakavski 26) Kojim narječjem i izgovorom govore stanovnici Virovitice ? a) kajkavskim i ekavskim b) štokavskim i jekavskim c) štokavskim i ikavskim 27) Današnji hrvatski standardni jezik stvoren je na osnovi ? a) štokavskog narječja i jekavskog izgovora b) štokavskog narječja i ikavskog izgovora c) kajkavskog narječja i ekavskog izgovora 28) Književnost na narječjima naziva se? a) hrvatska književnost b) dijalektna književnost c) dječja književnost 29) Narječja su dobila ime po? a) upitnim pridjevima b) upitnim zamjenicama c) upitnim imenicama 30) Napiši kojem izgovoru pripadaju ove riječi: misto, lipota, jubav a) jekavskom b) ikavskom c) ekavskom

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?