1) Kako pišemo KOMPARATIVE I SUPERLATIVE pridjeva? a) lijep --> lijepši  --> najlijepši b) lijep --> ljepši  --> najljepši  2) Kako pišemo česticu ne uz glagol? a) sastavljleno (nemogu) b) rastavljeno (ne mogu) 3) Koje pravilo o pisanju zareza možeš primijeniti u rečenici: Halo, tko je? a) uskllik b) vokativ 4) Koje pitanje možemo postaviti ako nam rečenica glasi Putujem Jozefinskom cestom. a) Gdje putujem? (mjesto) b) Kuda putujem? (pravac) c) Kamo putujem? (cilj) 5) Odaberi sve rečenice čiji su prijedlozi točno napisani: a) Idem kod bake. b) Idem baki. c) S bratom se odlično slažem. d) Sa bratom se odlično slažem. e) Sa škarama je riješio problem.  f) Škarama je riješio problem. 6) Kako glasi upitna rečenica: Idemo u dućan. a) Je li idemo u dućan? b) Da li idemo u dućan? c) Idemo li u dućan? 7) Koje su rečenice točno napisane: a) Vi biste se morali vratiti. b) Vi bi se morali vratiti. c) Rado bi, ali ne mogu. d) Rado bih, ali ne mogu. e) Mi bismo trebali ići. f) Mi bi trebali ići. 8) Koje su rečenice ispravno napisane: a) Ja ću spavati. b) Ja ću spavat. c) Spavati ću. d) Spavat ću. 9) Koje su rečenice ispravno napisane: a) Ja imam svoju sobu. b) Ja imam moju sobu. c) Ona majica bliža je tebi. d) Ta majica bliža je tebi. e) Došao je sa menom. f) Došao je sa mnom. 10) Koji je vidski par (par koji čini 1 svršeni i 1 nesvršeni glagol) ispravno napisan: a) razumjeti - razumijevati b) pobjediti - pobijeđivati 11) Koje su NEODREĐENE zamjenice točno napisane: a) Ugovor koji smo potpisali, jamči nam slobodu. b) Ugovor kojeg smo potpisali, jamči nam slobodu. c) Upotrijebit ću svo svoje znanje. d) Upotrijebit ću sve svoje znanje. e) Ne žali za ničim. f) Ne žali ni za čim. 12) Koji su glagolski pridjevi točno napisani? a) voljeo b) volio c) vidjeli d) vidili 13) U kojim složenim rečenicama ne pišemo zarez? a) sastavnim (i, pa, te, ni, niti) b) suprotnim (a, ali, nego, no, već) c) isključnim (samo, tek, jedino / + što) d) rečeničnom nizu e) zaključnim (zato, stoga, dakle) f) rastavnim (ili) 14) U kojem poretku rečenice ne pišemo zarez? a) umetanje b) inverziji c) uobičajenom 15) Koje su riječi točno napisane? a) tuku se b) tuču se c) točci d) točki e) podcrtati f) potcrtati

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?