1) Select NAME & FORMULA a) Sodium Sulfuride b) Sodium Sulfide c) Sodium Sulfur d) Na2S e) NaS f) NaS2 2) Select NAME & FORMULA a) Silver Nitrogen b) Silver Nitrogenide c) Silver Nitride d) AgN e) Ag3N f) AgN3 3) Select NAME & FORMULA a) Aluminum Nitrogen b) Aluminum Nitrogenide c) Aluminum Nitride d) Al3N3 e) Al3N f) AlN 4) Select NAME & FORMULA a) Strontium Nitrogenide b) Strontium Nitride c) Strontium Nitrogen d) Sr3N2 e) Sr2N3 f) SrN 5) Select NAME & FORMULA a) Potassium Nitride b) Potassium Nitrogen c) Potassium Nitrogenide d) K3N e) KN3 f) KN 6) Select NAME & FORMULA a) Barium Sulfur b) Barium Sulfide c) Barium Sulfuride d) Ba2S2 e) BaS f) BaS2 7) Select NAME & FORMULA a) Aluminum Sulfur b) Aluminum Sulfide c) Aluminum Sulfuride d) Al2S3 e) AlS f) Al3S2 8) Select NAME & FORMULA a) Aluminum Fluoride b) Aluminum Fluorine c) AlF d) AlF3 e) Al3F 9) Select NAME & FORMULA a) Zinc Fluorine b) Zinc Fluoride c) ZnF d) Zn2F e) ZnF2 10) Select NAME & FORMULA a) Lithium Phosphorous b) Lithium Phosphide c) Lithium Phosphorouside d) Li3P e) LiP3 11) Select NAME & FORMULA a) Calcium Phosphide b) Calcium Phosphorous c) Calcium Phosphorouside d) Ca3P2 e) Ca2P3 f) CaP 12) Select NAME & FORMULA a) Silver Oxygen b) Silver Oxide c) AgO d) Ag2O e) AgO2 13) Select NAME & FORMULA a) Calcium Oxygen b) Calcium Oxide c) CaO d) Ca2O2 14) Select NAME & FORMULA a) Aluminum Oxide b) Aluminum Oxygen c) AlO d) Al2O3 e) Al3O2 15) Select NAME & FORMULA a) Aluminum Chlorine b) Aluminum Chloride c) AlCl d) Al3Cl e) AlCl3

6-1 Pt1-2 Basic Ionic Compounds - Naming & Writing Formulas Select TWO Answers for All Questions

Тема

Поставке

Табела

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?