1) Riječi koje pripadaju književnome jeziku nazivamo a) glagoli b) padeži c) imenice d) književne riječi e) narječnice f) dijalektne riječi 2) Riječi koje pripadaju narječjima a nisu dio književnoga jezika nazivamo a) narječnice b) glagoli c) pridjevi d) padeži e) imenice f) dijalektne riječi 3) Riječi stranog podrijetla koje su uklopljene u sustav hrvatskoga jezika nazivamo a) glagoli b) tuđenice c) posuđenice d) tuđice e) narječnice f) imenice 4) Riječi stranoga podrijetla koje se nisu uklopile u sustav književnoga jezika nazivamo a) pridjevi b) tuđice c) posuđenice d) književne riječi e) imenice f) glagoli 5) Riječi koje se javljaju i imaju isto značenje u više europskih jezika nazivamo a) glagoli b) imenice c) tuđice d) književne riječi e) međunarodnice f) posuđenice 6) Nastajanje novih riječi nazivamo a) vrsta riječi b) promjena riječi c) tvorba riječi d) posuđivanje riječi e) imenice f) glagoli 7) Riječi koje se različito pišu, ali jednako izgovaraju nazivamo a) istozvučnice b) istoobličnice c) istopisnice d) glagoli e) pridjevi f) imenice 8) Riječi koje se isto pišu,ali se različito izgovaraju nazivamo izgovaraju a) imenice b) istozvučnice c) istoobličnice d) istopisnice e) pridjevi f) glagoli 9) Riječi istoga oblika, a različita značenja nazivamo a) pridjevi b) istopisnice c) glagoli d) istozvučnice e) imenice f) istoobličnice 10) Posuđivanje riječi iz stranih jezika je način a) krađe riječi b) kopiranja riječi c) nastajanja novih riječi d) imitiranja riječi e) preobrazbe riječi f) ponavljanja riječi 11) Izrazi prenesenog značenja,koji su ustaljeni u govorenju i pisanju nazivamo a) čestice b) padeži c) pridjevi d) glagoli e) imenice f) frazemi 12) Ako je frazem samostalna rečenica, nazivamo ga a) glagolska rečenica b) frazemska rečenica c) pridjevna rečenica d) padežna rečenica e) rečenica f) nijedno od navedenog 13) Frazemske sveze da bi se smatrale frazemima trebaju imati a) najmanje dvije samoznačne riječi b) najmanje dvije imenice c) najmanje dva pridjeva d) najviše tri pridjeva e) najmanje dva padeža f) najviše devet frazema 14) Frazem ima a) preneseno značenje b) dva glagola c) dva padeža d) dva pridjeva e) dvije imenice f) nepromjenjiv dio riječi 15) Dio jezikoslovlja koji proučava frazeme naziva se a) nastajanje padeža b) ideologija c) frazeologija d) nastajanje frazema e) nastajanje imenica f) aliteracija

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?