1) У нашем језику постоји a) седам падежа b) шест падежа c) пет падежа d) осам падежа 2) Независни падежи су a) Генитив, датив, акузатив, инструментал, локатив b) Номинатив, вокатив c) Вокатив, акузатив d) Номинатив, акузатив, вокатив 3) Акузатив је падеж који добијемо на питање a) Ко? Шта? b) Коме? Чему? c) Кога? Чега? d) Кога? Шта? 4) Промена по падежима се зове a) Сепарација b) Коњугација c) Деклинација 5) По падежима се мењају a) Именице и глаголи b) Именице, заменице, придеви, бројеви c) Заменице, именице, глаголи d) Прилози, предлози, именице и придеви 6) Одреди падеж и службу(Функцију речи у реченици) речи Јесен у реченици: Јесен је дошла. a) Акузатив, објекат b) Номинатив, субјекат c) Номинатив, објекат 7) Најчешћа значења акузатива су: a) Предмет радње и место b) Део нечега и време c) Место и друштво 8) Вокатив је падеж који служи за: a) Именовање некога или нечега b) Дозивање или скретање пажње некоме или нечему c) Исказивање друштва 9) Вокатив и номинатив употребљавамо без предлога a) Да b) Не 10) Која реченица је правописно тачно написана a) Изађи, Марија, пред таблу. b) Изађи Марија, пред таблу. c) Изађи, Марија пред таблу. d) Изађи Марија пред таблу. 11) Одреди падеж и службу(Функцију речи у реченици) речима СВАКИ ДАН у реченици: Сваки дан идем у школу. a) Вокатив, дозивање b) Номинатив, субјекат c) Акузатив, прилошка одредба за време

Падежи Номинатив, Вокатив, Акузатив

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?