1) У Шапцу живи око 54 000 људи. Која се гласовна промена извршила у речи Шапцу? a) једначење сугласника по месту изговора b) једначење сугласника по звучности c) палатализација d) сибиларизација  2) ,,Мили боже, што ћу и како ћу?" Која гласовна промена се одиграла у речи боже? a) сибиларизација b) јотовање c) губљење сугласника d) палатализација 3) Како гласи генитив множине именице полицајац? a) полицајца b) поличајаца c) полицајаца 4) Које су се све гласовне промене извршиле у речи раширити? a) једначење сугласника по звучности b) палатализација c) губљење сугласника d) једначење сугласника по месту творбе e) сибиларизација f) непостојано а 5) Која се гласовна промена уочава када се упореде облици речи КРИВАЦ-КРИВЦА? a) непостојано а b) губљење сугласника c) палатализација 6) ,,Оцу сам купио патике." Које су се гласовне промене извршиле у речи оцу? a) промена л у о b) јотовање c) непостојано а d) губљење сугласника 7) Која се гласовна промена извршила у речи цвеће? a) сибиларизација b) јотовање c) палатализација d) једначење сугласника по звучности 8) Које су се гласовне промене извршиле између облика речи ИЗЧУПАТИ-ИШЧУПАТИ? a) једначење сугласника по месту изговора b) палатализација c) сибиларизација d) јотовање e) једначење сугласника по звучности 9) Које су се гласовне промене извршиле између облика речи ИЗВРСТАН-ИЗВРСНА? a) асимилација b) непостојано а c) сажимање d) губљење сугласника 10) Која се гласовна промена извршила између облика речи ЧИТАЛА-ЧИТАО? a) непостојано а b) промена л у о c) асимилација d) губљење сугласника 11) Које су се гласовне промене извршиле између облика речи ИЗШАРАТИ-ИШАРАТИ? a) једначење сугласника по звучности b) палатализација c) асимилација d) губљење сугласника

Гласовне промене

Табела

Тема

Поставке

Промени шаблон

Интерактивне активности

Врати аутоматски сачувано: ?